JUST CHATTING
BA PHẢI
Translated by J. Do Vinh
Nguyễn Đăng Thường

JUST CHATTING

Translated by J. Do Vinh

if i had to choose between man and
god i would choose satan if i had to choose
between a boat without a port and
a drunken boat i would choose a paper sail
if you must choose between wolves and dogs
please do not choose roast pig

BA PHẢI

Nguyễn Đăng Thường

nếu phải chọn giữa con người và thượng
đế tôi sẽ chọn sa tăng nếu phải
chọn giữa con thuyền không bến và con
tàu say tôi sẽ chọn cánh buồm giấy
nếu phải chọn giữa sói và cầy bạn
đừng chọn heo quay

Translated by J. DO VINH

NGUYỄN ĐĂNG THƯỜNG


Home