LÂU LÂU
Nguyễn Cảnh Nguyên(Vui vui, tặng hai anh VL và KI)

Để ǵn giữ, củng cố và phát triển
những mối quan hệ đă có, đang
có và sẽ có, xác định lâu lâu
cũng nhớ phải đến thăm đến hỏi người

này người kia, nhớ gọi điện thoại, nhớ
viết thư, thư điện tử cũng như thư
thường, cũng vậy, nhớ viết thiệp, bây giờ
nhà nào chẳng có máy vi tính và

đứa bọn trẻ con nào mà chẳng tŕnh
bầy được những cái thiệp rất đẹp, với
cả h́nh, cả mầu, cả nhạc rất ngộ
nghĩnh và rất có ư nghĩa, nhớ gửi

hoa, gửi quà tặng, nhó rằng những mối
quan hệ đă có đang có và sẽ
c̣n có nếu lâu lâu mà không được
nhắc lại, không được mang ra đánh bóng,

không được mang vào để nâng niu ca
ngợi, không được đào lên để gọt giũa
rửa ráy, th́ dù nó đă có, đă
đang và đă sẽ tốt đẹp, bền vững,

thơ mộng đến đâu đi chăng nữa th́
rồi nó cũng phải mai một, phải tan
vỡ, vậy nên lúc nào cũng phải nhớ
nhà A, nhà B, nhà C, nhà D...

là hàng xóm, láng giềng láng tỏi, nhà
Đ, nhà E, nhà G, nhà H... là
đồng hương đồng khói, nhà I, nhà K,
nhà L, nhà M... là đồng nghiệp, đồng

dĩ, nhà N, nhà O, nhà P, nhà
Q... là đồng trường, đồng khóa, đồng lớp,
nhà S nhà T, nhà U, nhà V...
là đồng quân đồng ngũ, nhà W, nhà

X, nhà Y, nhà Z... là họ là
hàng, phải nhớ các ông các bà trong
tổ chức, phải nhớ các ông các bà
trong cộng đồng, phải nhớ các ông các

bà trong hội, phải lập một danh sách
để mà nhớ thành phố nào, làng nào,
nước nào th́ đă có, đang có và
sẽ có những quan hệ với những ai,

những bậc trưởng thượng, những đấng, có thể
đă, đang và sẽ có công sức, có
đóng góp, có cống hiến, và do đó
mà có công với dân, (thậm chí không

phải dân ḿnh), với nước, (thậm chí không
phải nước ḿnh), những cụ, những ông, những
bà, những bác, những cô, những chú, những
anh, những em hay những cháu, những chắt,

những mầm già, mầm non... để rồi lâu
lâu cũng nhớ phải đến thăm, đến hỏi,
nhớ gọi điện thoại, nhớ viết thư, nhớ
gửi quà, gửi hoa, gửi lá, gửi quả
./.

NGUYỄN CẢNH NGUYÊN
04/01/2005


Home