A LITTLE MEMORY OF MONACO
CHÚT KỶ NIỆM Ở MONACO
Translated by J. Do Vinh
Nguyễn Cảnh Nguyên

A LITTLE MEMORY OF MONACO

Translated by J. Do Vinh

It’s not a poem about a princess
very beautiful that everyone knows,
and it’s not an article or essay
or a song about a king’s concubine

CHÚT KỶ NIỆM Ở MONACO

Nguyễn Cảnh Nguyên

Chẳng phải bài thơ về một công nương
rất xinh đẹp mà ai cũng biết,
cũng chẳng phải là bài văn bài báo
hay một bản nhạc về một vương phi

that so many people are and will continue
to waste much paper and ink on, if i
could just tell a simple little story
about a Diana, very cute.

mà người đời đă đang và sẽ c̣n
hoài hoài tốn giấy tốn mực, nếu có
thể được đây xin chỉ là câu chuyện
kể giản dị về một Diana

Pretty, little Diana with a belt
tight around her waist like a bee’s, who likes
to laugh and has a very pleasant voice,
she is taking me up, and down the stairs

rất dễ thương của tôi. Diana
nho nhỏ, xinh xinh, thắt đáy lưng ong,
vừa thích cười vừa có giọng nói rất
hay, em đang dắt tôi đi lên, đi

very sloped go in go in go out go
out go around the spacious levels like
leading an innocent and obedient
child easy to command easy to

xuống những bậc cầu thang rất dốc vào
vào ra ra quanh quẩn khắp mấy tầng
nhà mênh mông như dắt một đứa trẻ
thơ ngây và ngoan ngoăn dễ bảo dễ

threaten as never before. Listen here...
Diana is teaching and i am learning how
to talk and walk, yes uno is one, duo
is two, tres is three, yes this feige is a

đe chưa từng thấy. Lắng nghe này... Di —
ana đang dạy và tôi th́ đang
bi bô tập nói, ừ th́ uno
là một, due là hai,

fruit, kiki is a pink fruit, and kiwi
is the fruit kiwi. It can’t be any
other way, yes this color is rosa
and that color is violet, yes and

tre là ba, ừ th́ quả fei —
ge này chính là quả vả, quả ki —
ki này là quả hồng, c̣n quả ki —
wi này th́ chính là quả kiwi

the color of this flower is the color
of love and the color of this flower
is the color of separation, yes...
yes... i repeat to myself the words that

chứ chẳng thế nào khác được, ừ th́
mầu này là mầu rosa c̣n mầu
này th́ là violet, ừ th́
mầu hoa này là mầu hoa của t́nh

Diana remorsefully said, when we first got
to know each other and hurriedly part,
tomorrow you are gone, only i remain
at this house, and i will still have to go

yêu và mầu hoa này là mầu hoa
của sự xa cách, ừ th́... ừ th́....
tôi vừa nhắc đi nhắc lại lời Di —
ana vừa nuối tiếc, vừa mới quen

up go up, go down go down the stairs that
is ever so long, and i will have to
go in go in go out go out go around
the spacious levels empty and mumbling

nhau sao đă vội xa nhau, ngày mai
em đi rồi, căn nhà này c̣n chỉ
mỗi ḿnh tôi, sẽ vẫn phải lên lên
xuống xuống những bậc cầu thang dài thăm

to myself the new words and new verses
not knowing when and what verses more
touching than the word the verse Diana,
my Diana.

thẳm, sẽ vẫn phải vào vào ra ra
quẩn quanh khắp những tầng nhà trống trải,
sẽ vẫn phải lẩm nhẩm những từ những
câu mới nhưng biết có từ nào câu

nào du dương thiết tha bằng từ bằng
câu Diana, Diana của tôi.

Translated by J. DO VINH

NGUYỄN CẢNH NGUYÊN
11/04/2004


Home