NHỮNG TI V TI V ĐƯỜNG XƯA -- LỐI CŨ
Lưu Hy Lạc

Những Ti Những Ti V Đường Xưa -- Lố i Cũ
Giọng Đọc: Giọt Mưa Tm

Suốt bốn ma anh cứ đi đi về
về đường xưa -- lối cũ, lắm lc dăm
lần bảy lượt mỗi ngy kỳ thực cũng
chỉ quanh quẩn dẫn từ nh đến chỗ

cơm o -- chỗ tranh sống. Kể cũng lạ
mỗi bận đi đi về về mặc d
chỉ lặp lại theo qun tnh m
tưởng cũng nảy ny nọ, chẳng hạn về

vai tr của con đường -- vai tr của
bng cy hai bn đường, cho đến vai
tr những xc l vng mi từ thuở
tiền chiến. Nhiều năm rng như thế khng

sao nghiệm ra rằng tại lm sao
tưởng cứ tất bật nảy ny nọ, để
lắm lc thực nhỏ nhẹ anh ni thế
ny -- về con đường, về bng cy hai

bn đường cho đến những xc l vng
chng chết tiệt đ bao đời, ở khắp
cc ngả đường, chng chả đng vai tr
g sất v cũng chả một tnh cờ

no khiến cứ phải hằng ngy đi đi
về về dăm lần bảy lượt suốt bốn
ma đường xưa -- lối cũ như thế m
kỳ thực cũng chỉ quanh quẩn dẫn từ

nh đến chỗ tranh sống -- chỗ o cơm.
Kể cũng lạ lắm lc lại nảy thm
niệm rất rắc rối đại khi như
vai tr chnh đch thị nơi cuộc đời

cng cơ man cu hỏi chẳng hạn -- ti
đang lm g -- ti đang đu -- về đu --
ti l ai -- l ai (!). Nhiều năm rng
khng sao l giải, mi những năm sau

ny đng một pht mới nghiệm được rằng
với bao điều ấm ớ hội tề sở
dĩ chng nảy tất bật suốt bốn ma
đường xưa -- lối cũ chẳng qua cũng chỉ

để dăm lần bảy lượt hằng ngy cứ
phải đi đi về về mặc d chẳng
lm g m c lm chi đi chăng
nữa cũng chỉ những tưởng lặp lại

theo qun tnh, chẳng hạn về vai tr
của con đường -- vai tr của bng cy
hai bn đường cho đến vai tr những
xc l vng mi từ thuở tiền chiến

cng với việc tranh sống -- miếng ăn thật
tất bật.

LƯU HY LẠC


Home