KHẾ IÊM
Tiểu SửKhế Iêm
Nov 2004Sinh năm 1946 (khai sinh 1947) tại Lê Xá, Vụ Bản , Nam Định. Học Luật tại Sàig̣n.

Sáng lập và chủ biên Tạp chí Thơ tại California, Hoa kỳ từ năm 1994-2004.

Tác phẩm đă xuất bản:

Hột Huyết (kịch, Sàig̣n 1972),
Thanh Xuân (Thơ, California 1992),
Lời của Quá khứ (Truyện, California 1996),
Dấu Quê (Thơ, California 1996),
Tân h́nh thức, Tứ khúc và những Tiểu luận khác (Tiểu luận, California 2003).


Home