TALE NUMBER 17: HỜI GHOST
CHUYỆN17. MA HỜI
Nguyễn Tấn Lai
InrasaraTALE NUMBER 17: HỜI GHOST

Translated by Nguyễn Tấn Lai

Being uncertain between the line
of night and day, life and death. The
truth of the Hời ghost is only an uncertain
legend appearing at the border of

absent and present. The Hời ghosts
who were though to be lost since
yesterday still remain to night between
the familiar and unfamiliar to be kept away

or calling the Hời ghosts who are in
state of uncertainty bewteen positive
and negative at the border of the old
and new centuries. The Hời ghosts

has lost their bodies but their souls
have not changed into Cham Hroi and
refused Cham Jat. They don’t agree
to go and back together along the

mountainious coastal border of the central
land during the twilight. The Hời
ghost has finished the human life but has
not yet become ghost appearing

vaguely in a city of tents in front the
door of hell and paradise. They are not
starving but not full. The Hời ghosts whose
indentities were erased in the

past records. They are not yet registered
in the future books for a long temporary
residence between the borders of the
two worlds. The Hời ghosts of five centuries

past.

NGUYỄN TẤN LAICHUYỆN17. MA HỜI

Vietnamese version: Inrasara

vất vưởng ở đường biên đêm và
ngày những con ma hời giữa sống
và chết sự thật và huyền thoại mù
mờ lồ lộ trên lằn ranh vắng

mặt và có mặt những con ma
hời tưởng đă mất hôm qua
vẫn c̣n hôm nay lầm lụi giữa
quen và lạ xa lánh hay gọi

mời những con ma hời vật vờ giữa
âm và dương trên đường biên thế
kỉ cũ và mới những con ma
hời đă mất thân xác nhưng chưa

hóa linh hồn cham hroi chối
từ cham jat không nhận dắt nhau
đi và về dọc đường ranh duyên
hải và đồi núi miền trung vào giấc

đêm chưa qua ngày chưa tới những
con ma hời hết làm người nhưng
chưa thành ma lấp lửng khu lều
trại trước cửa thiên đường và địa

ngục không đói rét cũng chẳng no
đủ những con ma hời căn cước tên
người họ ma quá khứ đă xóa
sổ tương lai chưa ghi tên tạm

trú dài hạn đường biên hai thế
giới. những con ma hời. năm
thế kỉ
qua.

@

INRASARA


Home