NỖI ĐAU CỦA RỐN
Hồ Quỳnh NhưHy ci xuống, nhn đời
quanh lỗ rốn, để thấy
mnh cn nhiều chỗ tự
tin. Chỗ nhn gian chưa

được lần nhắc đến, đ
v tnh chm trong sự
lng qun.

HỒ QUỲNH NHƯ
Mar 05, 05


Home