EVERY POEM IS AN EPITAPH *
Hà Nguyên Dubước tiến tôi sẽ là bước đếm đến
mộ chí khi Thượng đế không cho
con người làm phép cộng mà trừ theo
số ba vạn sáu ngàn ngày mọi sinh

vật chỉ như một cây nến tự nhiên
thắp sáng hữu hạn để được tàn lụi
và về lại chất nến biến hóa với bản sắc
tiền định khóc với thẳm vực cười với

chóp đỉnh ... bi lạc lạc bi ... vũ trụ
là chiếc giá để cấm cây nến vậy
là em nến tôi nến t́nh yêu ḿnh
nến gia quyến ta nến bằng hữu ta

nến thế sự nến bài thơ tôi nến
tập văn anh nến như Eliot
nói every poem là nến
hay hơn mỗi bài thơ là văn mộ

chí mỗi t́nh yêu là mộ chí mỗi
hơi thở là mộ chí mỗi làm t́nh
là mộ chí thế giới mộ chí nhân
tài mộ chí may mắn về mộ chí

em đừng thất chí nên cố lấy chí
mà lập chí để ḿnh như mỗi bài
thơ là mộ chí mộ chí mộ chí ...
hoa mộ chí lá mộ chí cây mộ

chí tư tưởng mộ chí văn học mộ
chí nghệ thuật mộ chí dân tộc mộ
chí nhân duyên mộ chí hệ quả mộ
chí thái cực mô chí đạo mộ chí ...

@

HÀ NGUYÊN DU
1/ 01/ 05, 6:25 pm

* ( Lời nói nổi tiếng của thi sĩ T.S Eliot người được tạp chí Time chọn là thi sĩ của thế kỷ )


Home