TRIẾT - LƯ - HẬU – MÔN
Gyảng Anh IênMột cái lỗ tṛn đen ng̣m và
tối - vũ trụ không thể kết thúc
như thế bởi triết lư điểm cuối
không tương đồng điểm đầu,
ở nơi mà tất cả đều muốn
chui ra v́ nghẹt thở vẫn có
thứ muốn chui vào một cái lỗ
tṛn đen ng̣m và tối để tụ
sinh một tṛ vui, một cái lỗ
tṛn đen ng̣m và tối - cuộc sống
không thể kết thúc như thế bởi
triết lư điểm cuối không tương đồng
điểm đầu, bỏ hết đi những rào
cản và ta sẽ chui vào một
cái lỗ tṛn đen ng̣m và tối
để tụ sinh một tṛ vui được
báo trước rất gần với một cái
chết điểm đầu, ban đầu là đĩ
tiếp theo là đĩ cuối cùng là
đĩ, th́ cũng chỉ là đĩ - cái
(đực) triết - lư - hậu - môn - một cái
lỗ tṛn đen ng̣m và tối ở
nơi mà tất cả đều muốn chui
ra v́ nghẹt thở vẫn có thứ
muốn chui vào để tụ sinh một
tṛ vui, bỏ hết đi những rào
cản và ta sẽ chui vào
điểm cuối cho một cái chết điểm
đầu.

GYẢNG ANH IÊN
June 5, 2005


Home