THỞ DÀI
Gyảng Anh Iên

Thở Dài
Giọng Đọc: Bùi Đức Nguyên VũAnh thở dài dài hơn
tiếng em thở dài, tại
sao chúng ta lại cùng
làm hai việc dài và

dài hơn tiếng thở dài.
Th́ em thở dài cho
một nỗi buồn dài mà
có lẽ anh không thể

hiểu dài hơn bằng tiếng
thở dài dài hơn tiếng
em thở dài. Như vậy
cái việc dài hơn của

anh đối với cái việc
dài của em xét về
nghĩa th́ không thể dài
hơn bởi lẽ em thở

dài cho một nỗi buồn
dài mà có lẽ anh
không thể hiểu dài hơn
bằng tiếng thở dài dài

hơn tiếng em thở dài.
Em hỏi lại sao chúng
ta lại cùng làm hai
việc dài và dài hơn
tiếng thở dài.

GYẢNG ANH IÊN
Jun 16, 05


Home