MÔI TRƯỜNG
Gyảng Anh IênCô công nhân Công ty
Môi trường đưa nhát chổi
quét đống rác bên lề
đường ngày nắng gắt để

bụi bay mù mịt tới chỗ
quán cơm bà Ba béo
làm bà Ba béo phải
sai người giúp việc ra

nhắc nhở cô công nhân
Công ty Môi trường làm
ơn quét nhẹ tay giùm
giữ ǵn môi trường để

khách c̣n dám vào ăn.
Cô công nhân Công ty
Môi trường vẫn đưa nhát
chổi quét đống rác bên

lề đường ngày nắng gắt
để bụi bay mù mịt tới
chỗ quán cơm bà Ba
béo với lư do “Vậy sao

các người không bớt xả
rác ra lề đường để
giữ ǵn môi trường đi.
Để tôi khỏi phải quét

đống rác ngày nắng gắt
th́ làm ǵ có bụi
mà ô nhiễm môi trường”.
PS: H́nh như câu

chuyện này sẽ lên chương
tŕnh thời sự VTV1
tối hôm nay - ngày môi
trường thế giới!

GYẢNG ANH IÊN
June 5, 2005


Home