QUESTION
HỎI
Translated by J. Do Vinh
Gyảng Anh In

QUESTION

Translated by J. Do Vinh

Two women sitting still
weaving nets ask each other
about a thing called fate.
Is it true that death is

HỎI

Gyảng Anh In

Hai người đn b vẫn
cn mi ngồi đan lưới
hỏi nhau về ci gọi
l định mệnh. C chăng

decided in heaven?
The first was woman looked
to the sea, where the tsunami
was moving at the speed

ci chết l do trời
định? Người đn b thứ
nhất nhn ra biển, nơi
con sng thần đang di

of a jet plane that had
just flown by to some unknown
destination across the sky
with two women below

chuyển với vận tốc của
chiếc my bay ban ny
chẳng biết bay về đu
ngang qua bầu trời pha

sitting still weaving nets
asking each other about
a thing called fate. No way,
for example, if a thousand

dưới c hai người đn
b vẫn cn mi ngồi
đan lưới hỏi nhau về
ci gọi l định mệnh.

people at a time could die
of earthquake, flood, or fire,
then their fate could not be
all the same? The second

Khng c đu, v dụ
nếu như hng ngn người
cng chết do động đất,
lũ lụt hay hỏa hoạn

was woman smiled, and looked
out to the sea where the
tsunami was moving
quietly, deep in the

th chẳng lẽ số kiếp
họ lại giống nhau hay
sao? Người đn b thứ
hai cười v nhn ra

ocean at a high speed
faster than the two women
who were sitting still weaving
nets asking each other

biển nơi con sng thần
đang di chuyển m thầm
dưới vng nước su yn
ả với vận tốc nhanh

hơn suy nghĩ của hai
người đn b vẫn đang
mi ngồi đan lưới hỏi
nhau về ci gọi l

about a thing called fate.

định mệnh.

Translated by J. DO VINH

GYẢNG ANH IN


Home