GI & TRẺ
Gyảng Anh In

Gi V Trẻ
Giọng Đọc: Bi Đức Nguyn VũCi g Người Gi cũng thường ch
Người Trẻ, Chng my th biết qui
g! Nhưng Người Trẻ cũng thường nghe
chẳng kịp cu, nn lời của Người

Gi lại l, Chng my th biết!
Ci g Người Gi cũng thường ch
Người Trẻ. V dụ chuyện yu đương;
xử sự; học hnh. Cứ yu đương

như thế th hỏng! Cứ xử sự
như thế th hỏng! Cứ học hnh
như thế th hỏng! Nhưng Người Trẻ
cũng thường nghe chẳng kịp cu, nn

lời Người Gi lại l, Cứ yu
đương như thế! Cứ xử sự như
thế! Cứ học hnh như thế! Ci

g Người Gi cũng thường ch Người
Trẻ. Nhưng Người Trẻ cũng thường nghe
chẳng kịp cu, nn c nhiều Người
Trẻ kịp Giu, trước khi Người Gi

kịp ch Sống Rẻ. Ci g Người
Gi cũng thường ch Người Trẻ, nhưng
Người Trẻ cũng thường nghe chẳng kịp
cu, nn c nhiều Người Trẻ kịp
Gi, trước khi Người Gi kịp ch
Chết Trẻ!

GYẢNG ANH IN
Sep 26, 04


Home