ĐIẾU THUỐC
Gyảng Anh IênCó lần tôi bóc vỏ
một điếu thuốc để t́m
xem tại sao mẹ tôi
lại khóc v́ nó khi

cha tôi ho. Nhưng thứ
tôi t́m được chỉ là
những sợi thuốc xám ngắt
và khét lẹt khi đốt

lên được bán với giá
năm trăm đồng một điếu
thuốc như có lần tôi
đi mua lén giúp cha

để mẹ tôi khỏi khóc
v́ nó khi cha tôi
ho. Nhưng mẹ tôi vẫn
không thôi khóc v́ nó

mỗi khi cha tôi ho
cũng như tôi vẫn không
t́m được ǵ thêm ngoài
những sợi thuốc xám ngắt

và khét lẹt khi đốt
lên được bán với giá
năm trăm đồng một điếu
thuốc như có lần tôi

đi mua lén giúp cha
để mẹ tôi khỏi khóc
v́ nó khi cha tôi
ho.

GYẢNG ANH IÊN
July 29/2005


Home