CU CHUYỆN VỀ CON MO ĐEN GIẢI HẠN
Gyảng Anh InChẳng l, mấy hm rồi b
cụ cứ nghe như c tiếng
ai chạy rầm rầm trn mi
nh. Thức hỏi thằng chu đương

ngi ngủ th n cứ gắt
mo v chuột rồi lại lăn
ra ngủ. Khổ nỗi người gi
như b cụ lại cứ nghe

như l tiếng ai chạy rầm
rầm trn mi nh v cứ
trằn trọc thc hỏi thằng chu
đương ngi ngủ v lần no

n cũng cứ gắt mo v
chuột rồi lại lăn ra ngủ.
Ba đm liền khng tm ra
cu trả lời, b cụ tức

mnh mua sắm nhang đn bnh
tri, by trước hin cng sao
giải hạn. Thằng chu cũng khng
được ngủ m phải quỳ đội

sớ để đặng linh ứng. Ba
đm liền mất ngủ v nghe
như c tiếng ai chạy rầm
rầm trn mi nh, thằng chu

tức mnh, trong lc b cụ
đang lầm rầm khấn vi, n
liền leo ln mi nh v
bắt ai đang chạy rầm rầm

trn mi nh. Nam m a
di đ&Bịch. B cụ hết
hồn ngước ln th thấy giữa
mm bnh tri con mo đen

giương đi mắt xanh lt nhn,
miệng ngoạm một con chuột. Cu
chuyện cn kể thm rằng đm
sau vẫn nghe như c tiếng

ai chạy rầm rầm trn mi
nh. Lần ny th thằng chu
thc hỏi b cụ đang ngi
ngủ. Hnh như b cụ khng
thm trả lời.

GYẢNG ANH IN
May 05, 05


Home