B & X & T
Gyảng Anh InBuồn g buồn xa rồi
lại buồn g những dng
chữ m ai đ c
thể đọc ln bằng mắt

v bảo đ l thơ
buồn g buồn xa rồi
lại buồn g những dng
chữ m ai đ c

thể chẳng cần đọc ln
bằng bất cứ thứ g
m vẫn bảo đ l
thơ v đơn giản buồn

g buồn xa rồi lại
buồn g tự thn n
l g nếu khng phải
l một nỗi buồn rất

thơ.

GYẢNG ANH IN
Aug 04, 05


Home