ACT...
HOẠT CẢNH ...
Translated by J. Do Vinh
Đức Phổ

ACT...

Translated by J. Do Vinh

I have seen the sunken jugs
rolling on the streets of saigon,
the sunken jugs rolling with the
dream motorcycles from japan
china and korea and the
cyclo pedicabs and motorized...
some by themselves... The sunken

HOẠT CẢNH ...

Đức Phổ

Tôi đă gặp những chiếc hũ
ch́m lăn trên đường phố sài
g̣n, những chiếc hũ ch́m lăn
cùng với những chiếc xe dream
nhật bổn trung quốc hàn quốc
xe đạp xích lô đạp xích
lô máy... có chiếc tự lăn...


jugs rolling with the dust and
trash and the trickery and
the thievery and the humanity
and the friendship and the happiness
and the sadness and the satisfaction
of shedding one’s skin after
a long day of mental labor
and physical labor and after a
day of baloney and peace
without incident and without


Những chiếc hũ ch́m lăn cùng
với bụi với rác với mánh
mung chôm chỉa với nhân t́nh
với bè bạn với niềm vui
với nỗi buồn với sự thoải
mái cởi bỏ lột xác sau
một ngày lao động trí năo
lao động tay chân sau một
ngày tầm phào bằng an vô
sự không có việc chi làm...


work... It’s like every sunken
jug carries with him a story
sometimes alike and sometimes
unlike each other with happy
stories and sad stories and
stories both happy and sad
all rolled into one some stories
neither happy nor sad... so that
each sunken jug rolls along
their own way sometimes alike
and sometimes unlike each other
rolling this way and that zigzagging
slowly like a turtle cow or
rolling feverishly with not
a care in life broken arms or
legs without a care for life
theirs or anyone else’s... what
does it matter such small things--
just drink a few more sips and
then roll on...


Dường như mỗi chiếc hũ ch́m
đều mang theo ḿnh một tâm
sự đôi khi giống nhau đôi
khi khác nhau có những tâm
sự vui cũng có những tâm
sự buồn có những tâm sự
vui buồn lẫn lộn lại có
những tâm sự không vui không
buồn chi... nên chi mỗi chiếc
hũ ch́m đều lăn mỗi kiểu
đôi khi giống nhau đôi khi
khác nhau có chiếc lăn bên
này lạng bên kia có chiếc
lăn chậm rùa ḅ có chiếc
lăn bạt mạng bất kể sống
chết què tay găy chân thôi
th́ sống chết mặc bây mặc
ta... nhằm nḥ chi ba chuyện
lẻ tẻ cứ lai rai ba
sợi xả láng sáng lại lăn...

Translated by J. DO VINH
Sep 18, 05

ĐỨC PHỔ
May 12, 05


Home