CALL IT LIVING
GỌI LÀ SỐNG
Translated by Do Vinh
Đ́nh Nguyên

Gọi Là Sống
Giọng Đọc: Đỗ Kim

CALL IT LIVING

Translated by J. Do Vinh

Dying without prior
notice. Who knows ahead
the hour of death. The fateful
flight is the flight destined

GỌI LÀ SỐNG

Đ́nh Nguyên

Những cái chết không được
báo trước. Có ai biết
trước sẽ chết lúc nào.
Chuyến bay định mệnh là

for a meeting with the
angels of death, for the first
and also the final
time. Nowhere to go only

chuyến mà lần kề cận
với tử thần đầu tiên
và cũng là cuối cùng.
Chẳng đi đâu cả chỉ

to make the necessary
appointment, but to die
suddenly because an
entire building collapses,

làm đúng nghĩa tầm mức
dịch chuyển cần thiết, mà
chết đột ngột v́ cả
ṭa nhà sụp đổ, th́

that is what is called
destiny is it not?
Isn’t it destiny what
we call for dying without

gọi là ngày định mệnh
chăng? Có phải hai chữ
định mệnh hay được áp
đặt cho những cái chết

prior notice. So that
one has not gone anywhere,
not yet done anything,
but already know that death

không được báo trước. Như
vậy chưa từng đi đâu
chưa từng làm ǵ, mà
đă biết ḿnh chết ngay

is sudden from the start,
what to call it precisely!
To die gradually slowly
is to live.

từ lúc bắt đầu, gọi
là ǵ cho chính xác!
Chết lần ṃn chết từ
từ gọi là sống nhé.

Translated by DO VINH

Đ̀NH NGUYÊN
30082004


Home