TRANH "THƠ TÂN HÌNH THỨC"

Đinh Cường

 

 
 

 

 

 

mm

 

Đinh Cường
Tựa đề: Thơ tân hình thức:
“cuối tháng tám như có hai khuôn mặt
chờ hôn nhau khi mùa thu về lá đỏ ...”

 

    

Last modified on 09/17/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.