VILLANELLE ON THE OREGON COAST

Frederick Turner
________________________

THỂ VILLANELLE TRÊN BỜ BIỂN OREGON

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

Villanelle on the Oregon Coast

                                   For Margaret Prentice

Many a time I've dreamed of such a place
Where darkened headlands tumbled to the shore
And a white ocean blew against my face;

An inland valley gave a breathing space
Against the water's overwhelming roar.
Many a time I've dreamed of such a place,

But the great wind of dream-time would erase
All human detail, leaving but a core
That the white ocean blew against my face;

Now, though, our footprints measure out our pace
Upon this homeland that I never saw
(Many a time I've dreamed of such a place);

The cypress-pins and huckleberry-lace
Had been invisible to me before
When the white ocean blew against my face:

Sister and stranger, you gave me the grace
To read the print upon the windswept shore.
Many a time I'll dream of such a place,
Where that white ocean blows against my face.

 

 

Thể Villanelle Trên Bờ Biển Oregon

Tặng Margaret Prentice

Nhiều lần tôi đã mơ về một nơi như vậy
Nơi những doi đất xa xôi sói mòn thành bờ
Và nước biển trắng đã bắn vào mặt tôi;đất

Liền nơi thung lũng mang lại khỏang không thỏang thóat
Đối lại với tiếng gầm ghì của sóng nước. Nhiều
Lần tôi đã mơ về một nơi như vậy, nhưng

Cơn gió lớn của thời mơ mộng bôi xóa mọi
Tình tiết về con người, chỉ lưu lại điều mà
Nước biển trắng đã bắn vào mặt tôi; bây giờ,

Dẫu rằng, những dấu chân đo bước chân chúng ta
Trên quê hương này mà tôi chưa hề thấy (nhiều
Lần tôi đã mơ về một nơi như vậy); những

Hình dạng lá tùng và lá dâu đã không còn
Thấy được như trước kia khi nước biển trắng đã
Bắn vào mặt tôi: chị và người lạ, đã cho

Tôi ân huệ để đọc dấu in trên bờ biển
Bị gió cuốn đi. Nhiều lần tôi đã mơ về
Một nơi như vậy, nơi nước biển trắng bắn vào
Mặt tôi.

 

________________________

Chú thích

Villanelle là một thể thơ được du nhập vào thơ Anh từ Pháp vào thế kỷ 19, nguyên từ một thể thơ Ý (villanelle). Villanelle là một thể thơ vần đôi. Dòng đầu và dòng thứ ba của đọan thơ đầu tiên được luân phiên lập lại ở những đọan thơ sau, như những điệp khúc. Thể thơ này có 19 dòng, mỗi đọan thơ 3 dòng, riêng đọan thơ chót gồn 4 dòng. Về nhạc tính, thuộc thể nhạc khiêu vũ (dance).

    

 

________

Biography
________

 

 


Last modified on 11/08/2010 - 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC