MIGHT AS WELL FACE UP TO IT

Frederick Turner
________________________

TỐT HƠN LÀ TRỰC DIỆN ĐƯƠNG ĐẦU

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 


Today my words died in the air.
One cold negater in an audience
Cuts off the flow of meaning there
And turns to platitudes what once was sense.
Now all my own ignorings come to taunt me;
My students yawn, my own dead teachers haunt me.

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 01/30/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 


 

Hôm nay lời lẽ tôi chết sững trong không trung.
Khước bác lạnh lùng của cử tọa
Chặt đứt dòng ý nghĩa tuôn trào
Và biến điều từng hữu lí thành vô vị.
Giờ đây mọi điều tôi dốt nát tới mắng nhiếc tôi;
Sinh viên của tôi ngáp dài, những thày dạy tôi xưa đã khuất nay trở về ám ảnh tôi.