PANTHEIST HAIKU

Frederick Turner
________________________

HÀI CÚ PHIẾM THẦN

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 


 

I talk to my cat
while its blue eyes scan my face.
Whose thought are we, then?

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 10/03/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

Tôi nói với con mèo của tôi
trong khi cặp mắt xanh của nó rọi lướt khuôn mặt tôi.
Vậy hai chúng tôi là ý nghĩ của ai?