MICHAEL LEE JOHNSON

 

 
 

 

 

 

 

MMMichael Lee Johnson is a poet and freelance writer from Itasca, Illinois. His new poetry chapbook with pictures, titled From Which Place the Morning Rises, and his new photo version of The Lost American: from Exile to Freedom are available at:

http://stores.lulu.com/promomanusa.

The original version of The Lost American: from Exile to Freedom, can be found at:

http://www.iuniverse.com/bookstore/book_detail.asp?isbn=0-595-46091-7.  

He also has 2 previous chapbooks available at:

http://stores.lulu.com/poetryboy.

Michael has been published in over 22 countries. He is also editor/publisher of four poetry sites, all open for submission, which can be found at his Web site:

http://poetryman.mysite.com

All of his books are now available on Amazon.com:

http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_b?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=michael+lee+johnson


Borders:  http://www.borders.com.au/book/lost-american-from-exile-to-freedom/1566571/.  

Now on You-Tube:   http://www.youtube.com/watch?v=Ih5WJrjqQ18 

E-mail: promomanusa@gmail.com.

Follow Michael Lee Johnson On:
Facebookhttp://www.facebook.com/poetrymanusa
Twitter:  http://twitter.com/poetrymanusa
MySpace.comhttp://www.myspace.com/469391029

_______________________________________________________


Michael Lee Johnson là nhà thơ và là người viết hành nghề tự do, ở Itasca, Illinois. Tập thơ mỏng [chapbook] mới của ông, có minh họa, tựa đề Từ Nơi Mặt Trời Mọc, và phiên bản mới của ông bằng hình của tập Người Mĩ Lạc Lõng: Từ Lưu Đầy tới Tự Do có thể được tìm đọc tại:
http://stores.lulu.com/promomanusa.

Bản gốc của tập có thể tìm ở
http:/www.iuniverse.com/bookstore/book_detail.asp?isbn=0-595-46091-7.

Có thể tìm đọc hai tập sách mỏng trước đó của ông tại http://stores.lulu.com/poetryboy.

Michael có sách ấn hành tại 22 nước. Ông còn là người biên tập/người xuất bản bốn websites thơ vào đọc tự do, có thể vào đọc ngay trong website của ông:
http://poetryman.mysite.com

All of his books are now available on Amazon.com: http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_b?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=michael+lee+johnson

Borders:  http://www.borders.com.au/book/lost-american-from-exile-to-freedom/1566571/.  

Now on You-Tube:   http://www.youtube.com/watch?v=Ih5WJrjqQ18.  

E-mail: promomanusa@gmail.com.

Follow Michael Lee Johnson On:
Facebook:  http://www.facebook.com/poetrymanusa
Twitter:  http://twitter.com/poetrymanusa
MySpace.comhttp://www.myspace.com/469391029

 

 

Last modified on 01/07/2007 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC