FREDERICK FEIRSTEIN

Dictionary of literary Biography
________________

Tiểu Sử Văn Học

 

 
 

 

 

 

 


One of the founders of the Expansive poetry movement, Frederick Feirstein has championed the reestablishment of formal verse, verse narrative, and verse satire in American poetry--just the prescription, he feels, for bringing poetry back to the people and tearing it out of the rarified climate of academia where it has languished, self-referentially, for half a century. His own poetical works focus on the postmodern beauty and brutality of his native New York City , the obsessively sexual orientation of classic New York-style psychoanalysis, and the problem of Jewishness in American identity. His sense of outrage sets his work apart from the poetry of his quieter, more introspective academic colleagues in the New Formalist movement. Indeed, although he is considered one of America's foremost and most original New Formalist poets by those in the movement, Feirstein objects strongly to the ascendancy of that term over the broader intent of Expansive poetry. Feirstein, and earlier founders of the Expansive poetry movement such as Dick Allen, Frederick Turner, and Wade Newman, prefer the word "expansive" to describe a vigorous new poetry that not only employs traditional verse forms such as the sonnet and heroic couplet but also encourages a wide-ranging freedom of subject matter and promotes the creation of longer narrative poems, a former staple of English and American poetry.

Feirstein has insisted on a clear and revolutionary break with establishment schools of academic poets who have rigidly enforced the notion that real American poetry could only be written in free verse that emphasized esoteric language and the primacy of the poet's sensations and personal feelings over the world outside. Feirstein wants to turn poetry outward once again, "expanding" it by abandoning the narcissistic obsessions of confessionalists and Language poets who typically prefer not to deal with the concerns of the public at large.

Of Eastern European Jewish stock, Frederick Feirstein was born on 2 January 1940 in New York City , the son of Arnold and Nettie Feirstein. His early years were spent growing up in a crowded cooperative apartment building in a teeming, multiethnic neighborhood on the Lower East Side of New York City.

_______________________________________________________


Là một trong những người sáng lập phong trào thơ Expansive (Mở Rộng / Chan Hòa), Frederick Feirstein đã bênh vực mạnh mẽ việc tái lập thơ hình thức, thơ tường thuật, và thơ trào phúng trong thi ca Mĩ – ông cảm nhận rằng đó chính là cách chữa trị nhằm đưa thơ trở lại với mọi người và dứt thơ ra khỏi không khí học thuật ngột ngạt ở đó thơ đã héo mòn, chỉ qui chiếu về chính nó, trong suốt nửa thế kỉ vừa qua. Những thi phẩm của ông tập trung vào vẻ đẹp và nét bạo tàn hậu hiện đại của New York City, thành phố quê hương của ông, vào khuynh hướng tính dục đầy ám ảnh của ngành tâm phân học theo phong cách New York cổ điển, và vào vấn đề Do Thái tính trong đồng nhất tính Mĩ. Ý thức căm phẫn nơi ông đã khiến thơ ông tách biệt hẳn với thơ của những đồng nghiệp trong giới học thuật của ông, là những người trầm tĩnh hơn, hướng vào nội tâm nhiều hơn, trong phong trào Thơ Tân Hình Thức. Thực vậy, dù ông được những người trong phong trào xem là một trong những nhà thơ Mĩ quan trọng nhất và độc sáng nhất của phong trào Thơ Tân Hình Thức, nhưng Feirstein kịch liệt bác bỏ uy thế của từ này trên mục tiêu rộng lớn hơn của thơ Expansive. Feirstein, và những người sáng lập trước đây của phong trào thơ Expansive như Dick Allen, Frederick Turner, và Wade Newman, thích dùng từ “expansive” để mô tả loại thơ mới đầy sức sống mãnh liệt, không chỉ sử dụng những thể thơ truyền thống như thể xo-nê [thơ 14 câu, mỗi câu 10 âm tiết] và thể anh hùng ca dưới dạng những cặp vần với nhau, mà còn khuyến khích việc tự do mở rộng chủ đề thơ và thúc đẩy sự sáng tạo những bài thơ tường thuật dài hơi, vốn là thành phần chủ yếu trước đây của thơ Anh và thơ Mĩ.

Feirstein nhấn mạnh vào sự đoạn tuyệt dứt khoát và có tính cách mạng đối với những trường phái đã được xác lập của những nhà thơ hàn lâm, là những người củng cố theo cách cứng nhắc cái khái niệm rằng để thực sự là thơ Mĩ, thì chỉ thể là thơ dưới dạng các câu thơ tự do, nhấn mạnh vào thứ ngôn ngữ bí hiểm và vào tầm quan trọng hàng đầu dành cho những cảm quan của nhà thơ và những cảm nhận cá nhân, so với thế giới bên ngoài vốn chỉ là thứ yếu. Feirstein muốn quay mặt thơ ra bên ngoài một lần nữa, “mở rộng” nó bằng cách từ bỏ những ám ảnh tự yêu mình của những nhà thơ theo trường phái xưng tội và trường phái xem thơ chỉ là Ngôn Ngữ, là những người có chung nét điển hình là không lưu ý tới những mối quan tâm của quần chúng nói chung.

Thuộc dòng dõi Do Thái Đông Âu, Frederick Feirstein sinh ngày 2 tháng giêng năm 1940 tại New York City, thân phụ và thân mẫu ông có tên là Arnold và Nettie Feirstein. Những năm đầu đời, ông lớn lên trong một căn hộ của cao ốc thuộc dạng hợp tác xã nhà ở, sống chen chúc trong một xóm giềng đông đúc đa sắc tộc ở Lower East Side, New York City.

 

 

Last modified on 01/07/2007 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC