Diễm Nghi

 

 
 

 

 

 

 

mmDiễm Nghi, born in Hue city, an amateur writer, translator. She received her bachelor degree from University of Michigan-Dearborn, and master degree in TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages) from University of Arlington, Texas. She spent fourteen years of her childhood in Viet Nam. Currently, she is a high school teacher, and a junior college instructor. She writes to share her thoughts and life experiences.

___________________________________________________

Diễm Nghi sinh ở thành phố Huế, một nhà văn và dịch giả tài tử. Cô có bằng cử nhân ở đại học Michigan-Dearborn và cao học ở đại học Arlington, Texas, dạy tiếng Anh cho người nói những ngôn ngữ khác. Cô ở Việt nam 14 năm. Hiện là giáo viên trung học và cao đẳng. Cô viết để chia sẻ tư tưởng và king nghiệm về đời sống.

 

 

 

Last modified on 01/07/2007 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC