ANGELA SAUNDERS

 

 
 

 

 

mm

 

Angela Saunders is the poetry editor for BellaOnline and for "Mused" online literary magazine. Additionally she is the program coordinator for a national Deaf-Autism program and a national public speaker on topics related to Deafness, Autism, and language barriers created by the two disabilities. She is a co-author of the book "Road To Hope" and has written several educational poetry books to teach life skills to the Autistic children in her program.

___________________________________________________


Angela Saunders
là chủ biên thơ cho website BellaOnline và Tạp chí Văn học trên lưới "Mused". Bà cũng là điều hợp viên chương trình Quốc gia về bện điếc và tự kỷ, phát ngôn viên về chủ đề Điếc, Tự kỷ và hạn chế ngôn ngữ do hai loại tàn tật này. Bà là đồng tác giả cuốn "Con đường Hy Vọng" và viết sách giáo dục về thơ để dạy trẻ em trong chương trình của bà.

 

Last modified on 01/07/2007 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC