5 UNTITLED

Tom Riordan
_________________

5 BÀI KHÔNG ĐỀ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

_____

after you mowed it
the field was a boy
with a bad buzz cut
to get rid of his lice

_____

the town's electricity cut off
just as the heat wave broke

nature's large cool palm
quashed every source of heat

except for two young doctors
who had gone too far to stop

_____

the robot
folding the laundry
isn't bad company

_____

we admire the near-delicacy
with which a red-tailed hawk
tears out the choicest tidbits
from inside a killed rat's pelt

until there's nothing else worth
ripping off and wriggling down
and it heaves the ransacked
carcass up and wolfs it whole

_____

you only shrink
the world to fit
your head size
very very small
when you think
you know it all

 

 

________

Biography
________

 

Last modified on 07/31/2011 6:00 PM
© 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____

sau khi anh cắt nó
tầm nhìn là đứa con
trai với cái đầu trọc
lóc để tránh chí

_____

điện thị xã cắt
cùng lúc sóng nhiệt vỡ

cây cọ rộng mát của thiên nhiên
đã dập tắt mọi nguồn nóng

trừ hai bác sĩ trẻ
họ đã đi quá xa để dừng lại

_____

người máy
gấp quần áo giặt
không phải là người tồi

_____

chúng ta thán phục cách con chim ưng đuôi đỏ gần như khéo léo
giật ra những miếng ngon nhất bên
trong bộ da của con chuột bị giết

cho đến khi không còn gì nữa
thì xé tọac và nuốt và kéo
cái xác chết không còn gì lên
xơi ngấu nghiến hết cả bộ da

_____

bạn chỉ thu nhỏ
thế giới cho vừa
cỡ cái đầu bạn
rất rất nhỏ
khi bạn nghĩ
bạn biết hết nó