TO A READER OF THIS ONLINE BILINGUAL POETRY MAGAZINE

TODAY'S

Tom Riordan
_________________

TẶNG MỘT BẠN ĐỌC TẠP CHÍ ONLINE THƠ SONG NGỮ

BÀI THƠ HÔM NAY

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

TO A READER OF THIS ONLINE BILINGUAL POETRY MAGAZINE

I imagine you
sitting in an Internet cafe
upstairs
on a bustling street
in Hanoi.
It is a chance
to look out the window
at a different landscape
and chuckle,
matching your English
to the translation,
two distractions
from the fact
I have nothing to say
except hi.

 

TẶNG MỘT BẠN ĐỌC TẠP CHÍ ONLINE THƠ SONG NGỮ

Tôi tưởng tượng bạn
đang ngồi ở một quán cà phê Internet
trên lầu
nơi một con đường rộn ràng
ở Hà Nội.
Đó là cơ hội
để nhìn ra ngòai cửa sổ
ở một khung cảnh khác
và khúc khích cười, 
so sánh tiếng Anh của bạn
với bản dịch,
hai sự rối rắm
từ sự kiện
tôi không có gì để nói
ngòai lời chào.

 

 

 

 

mm

 

TODAY’S

Today's is a short found poem
about a ripening marriage.
(It should be read twice.)

Note that many of the vowel sounds
are 'e' 'a' 'ou' 'o' 'u' and 'i'.
Recite it aloud with relish.
The words are seductive, fruity, and heartfelt.
The consonant 't' is prominent throughout—
a great consonant to relish vowels with.

Decide for yourself
if there is a touch of bitterness
or only regret at love lost.

 

BÀI THƠ HÔM NAY

Bài thơ hôm nay là một bài thơ ngắn tìm được
về cuộc hôn nhân đã chín mùi.
(Nên đọc hai lần.)

Ghi chú rằng rất nhiều những thanh nguyên âm
'e' 'a' 'ou' 'o' 'u' và 'i'.
Đọc lớn lên với sự hứng thú.
Những chữ lôi cuốn, truyền cảm và chân thành
Phụ âm ‘t’ nổi bật suốt –
một phụ âm độc đáo để làm khóai chí những nguyên âm với.

Tự bạn quyết định
nếu có sự đụng chạm cay đắng
hoặc chỉ hối tiếc vào lúc thất tình.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 11/22/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.