A TRAIL

Tom Riordan
_________________

DẤU VẾT

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

Here you are
reading
what I wrote,
more real
than I am,
tracker
more present
than spoor.
I'm off
somewhere
in the bush,
or ambushed
by what
I pursued.
Now it's just
you here.

 


________

Biography
________

 

Last modified on 02/017/2009 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ đây
bạn đang đọc
điều tôi viết,
còn thực hơn
là chính tôi,
người truy lùng theo dấu vết
lộ hiện rõ
hơn dấu vết hoặc mùi của thú hoang.
Tôi ở
đâu đó
trong bụi rậm,
hoặc bị phục kích
bởi điều
tôi theo đuổi.
Đúng lúc này
bạn hiện diện nơi đây.