THREE POEMS

Tom Riordan
_________________

BA BÀI THƠ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

Screen Song

I'm microengineered
for one specific task:
to screen out every bit
of sound in the world
except Minty humming
in the front seat.

 

Bài Ca Sàng Lọc

Tôi được thiết kế vi phân
tử cho một công việc chuyên
biệt: lọc ra từng mẩu âm
thanh trong thế giới trừ tiếng
Minty đang ngân nga ở
ghế ngồi đằng trước.

Microenginerring  là thiết kế và sản phẩm cực nhỏ, ở cấp phân tử; nanotechnology.

 

 

mm

Painting of Titus Kaphar


Know

I don't know who I am,
but my son's eyes say he
knows everything about me.
Such thorough knowledge
is very comforting to him
and it's comforting to me.
I trust in his judgement.

No one else knows me,
neither friends nor foes.
They look through lenses
serving their own agendas.
My boy's agenda is purely
to know me. He reveals
nothing about who I am.
It's enough for both of us
simply that he knows.

 

Biết

Tôi không biết tôi là ai,
nhưng trong mắt của con trai
tôi nói hắn biết mọi thứ
về tôi. Kiến thức hoàn hảo
như vậy làm hắn thoải mái
và tôi cũng thoải mái. Tôi
tin sự phán đoán của hắn.

Không ai nữa biết tôi, cả
bạn lẫn kẻ thù. Họ nhìn
qua những lăng kính phục vụ
cho những dự kiến của chính
họ. Dự kiến của con trai
tôi chỉ là để biết tôi.
Hắn không phát hiện gì về
tôi là ai. Điều đó đủ
cho cả hai chúng tôi
đơn giản là hắn biết.

 

 

mm

 

o darling

      yes i am
  gluing my eggs
 onto the roots of
of your satiny hair
and you could comb
them out and drop
them in your bowl
of rubbing alcohol
or you can believe
me when I tell you
I'll never do you
     no harm

 

ôi! người yêu dấu

vâng tôi đang
cấy trứng chí của tôi
vào những chân tóc
láng mượt của bạn
và bạn có thể chải ra
và thả chúng vào
chén cồn của bạn
hoặc bạn có thể tin tôi
sẽ không bao giờ
làm tổn hại bạn.

 
"i'll never do you no harm" là một dòng trong một bài hát  của ban Beatles, "Oh! Darling".

 

 

 

 

 

 

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 09/25/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.