WHAT CHANGED SINCE YOU'VE GONE – ROLLING STONE
IN THE SKIFF – LOVE, MY DAUGHTER

Tom Riordan
_________________

ĐIỀU GÌ THAY ĐỔI KHI BẠN RỜI XA – THONG DONG
TRONG CHIẾN THUYỀN NAN –
TÌNH YÊU, CON GÁI TÔI

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

What Changed Since You've Gone

Cold wind has greater access
to the side of me at which you stood.
The borers that infested you
are more interested in me now.
Where people once saw solidarity
they now see gaping loss.
The thin, curved stumps you left behind
force me to recognize my basis.

 

Rolling Stone

I was born
for no other reason
than to live

and will die
for no other reason
than that death
invited me.

People with no place
of their own
accept all invitations.

 

mm

 

in the skiff

no one is
ever totally
honest,
she said.
your string
of words
is no more
you than
this string
of sunnies
is the lake.

it's not the
string of fish
that's me,
I said,
but what
gets laid out
on the plate
after you
gut, bone and
cook them.

so then
what's love?
she asked.
some kind
of culinary
sleight of
hand?

why not?
I asked.
nobody's
going to
love a pond.

I could,
she said.
She reeled
her line
back in,
put down
the pole,
peeled off
her tee shirt,
stood up
carefully,
slid down her
cutoff jeans,
and dove.

 

Love, my daughter,

     is  acting, yes.
But if you stay in character
and don't forget
how cold it is outside,
it becomes second nature.

 

________

Biography
________

 

Last modified on 03/12/2012 6:00 PM
© 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

mm

 

 

Điều gì thay đổi khi bạn đã rời xa

Gió lạnh đến gần hơn
bên tôi nơi bạn đã đứng.
Những con mọt gỗ đục ruỗng bạn
bây giờ muốn đục ruỗng tôi.
Nơi người ta đã từng hợp đòan
bây giờ họ phân hóa.
những cái gốc cong mỏng manh bạn để lại
làm tôi nhận ra cái khởi điểm của tôi

Những bụi cây đỗ quyên trò cuyện với nhau.

 

Thong Dong

Tôi sinh ra
không vì lý do gì
ngòai chuyện để sống

và sẽ chết
không vì lý do gì
ngòai cái chết
mời gọi tôi.

Người ta với
không nơi chốn
chấp nhận mọi sự mời gọi.

 

 

mm

 

Trong cái Thuyền Nan

không ai
hòan tòan
thật thà,
nàng nói.
cái xâu chữ
của anh
không phải là anh
cũng như  xâu
cá hường
không phải là hồ nước.

đó không phải
là xâu cá
đó là tôi,
tôi nói,
nhưng cái gì
bày ra
trên đĩa
sau khi em
mọi ruột, lột da và
nấu nướng.

sau đó thì
tình yêu là gì?
nàng hỏi.
quỉ thuật
vài thứ nấu nướng?

tại sao không
tôi hỏi
không ai
yêu
một cái ao nước

Em có thể
nàng nói.
Nàng cuộn
dây câu lại,
để cần
câu xuống
lột áo thung ra
đứng thẳng
cẩn thận
cởi chiếc quần jean
cắt ngắn
và lao xuống nước

 

 

 

Tình Yêu, Con gái Tôi,

diễn xụất, phải.
Nhưng nếu bạn thật sự là bạn
và đừng quên
ngòai trời lạnh làm sao,
tình yêu trở thành tự nhiên thứ hai