RANSACKING A BOOK OF LUMINOUS THINGSTHE PARTICULAR LEAVES
BUDDHA - EMPTY NEST - WET TOWEL

Tom Riordan
_____________________________________________

LÙNG SỤC CUỐN SÁCH VỀ NHỮNG VẬT PHÁT SÁNG
PHẬT - TỔ TRỐNG - KHĂN ƯỚT

KI dịch

 

 
 

 

 

 

ransacking A Book of Luminous Things

i'm not looking
for a poem that's true

but one that's false

and not just false
but seriously false

so false it makes reality
seem false

so false it makes
your falseness

shimmer
like an opportunity

 

 

Buddha

I thought I was awake
but rolling over
spilled another quart
of slumber in my head
and off I dozed again

and dreamt I still
was head over heels
for a girl I thought
I'd totally outgrown
in the spring of 1968.

 

 

empty nest

isn't the missed kids
but everything else

that felt so precious

when I didn't have
enough time for it

 

 

 

Wet Towel

He blogged and tweeted
with the best of them,
his network nonpareil.
So it was doubly shocking
when the coroner released
his blood alcohol level.

 

 

 

Last modified on 04/22/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 
Lùng sục cuốn sách về những vật phát sáng

tôi không tìm
kiếm một bài thơ thật

mà là một bài thơ giả

và không chỉ giả
mà rất giả

giả đến nỗi là thực tại
hình như giả

giả đến nỗi làm
sự giả của bạn

sáng lung linh
như một cơ hội

 

 

Phật

Tôi nghĩ tôi đã thức
lăn qua lăn lại
nhưng vẫn cảm thấy
muốn ngủ thêm
và chập chờn mãi

và mơ thấy tôi còn
yêu say đắm
một cô gái tôi nghĩ
tôi đã hòan tòan bỏ
vào mùa xuân 1968

 

 

tổ trống

không phải những đứa trẻ thất lạc
nhưng là bất cứ gì khác

rất quí giá

khi tôi không
đủ thời gian vì nó

 

 

 

Khăn Ướt

Hắn viết blog và đưa lên twitter
những gì hay nhất,
trên mạng lưới vô song của hắn.
Vì vậy mà đó là cú sốc gấp đôi
khi người khám nghiệm tử thi
công bố mức rượu trong máu của hắn.