OBTAINIUM

Tom Riordan
_________________

GIÁ RẺ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

 


Obtainium

I'm what they call obtainium.
You can have me,
for a song
or a dance.
You can pick me up
almost anyplace, anytime.
I'm not doing anything else.

Easy come, easy go.
You won't keep me for long.
I know.
I understand.
I have my job, and you yours.
Mine's not inferior.
You're no great shakes either.

The walls are thick
in large part thanks to me.
It's true I'm
not the icing on the cake,
but without me
there would be so little to
put icing on.

 

Giá Rẻ

Tôi là thứ họ gọi là giá rẻ.
Bạn có thể có tôi,
nhờ một bài ca
hoặc một vũ điệu.
Bạn có thể đón tôi
hầu hết ở mọi nơi mọi lúc.
Tôi không làm gì cả.

Dễ đến, dễ đi.
Bạn sẽ không giữ tôi lâu.
Tôi biết.
Tôi hiểu.
Tôi có việc của tôi, bạn có việc của bạn.
Việc của tôi không thấp kém.
Bạn cũng vậy, có tài cán gì hơn.

Mọi thứ có thể được
hầu hết là nhờ tôi.
Đúng vậy tôi
không phải là kem trên chiếc bánh,
nhưng không có tôi
chiếc bánh quá nhỏ
để bắt bông kem lên.

 

Ghi chú
Obtainium: tiếng lóng, có nghĩa là vật tìm được hay mua được với giá rẻ, hoặc được cho không.

"The walls are thick because of me" có ẩn ý là "mọi thứ có thể thành được là nhờ tôi".

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 08/25/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.