MY POOR CREATOR – GUANGZHOU – IMAGE THE SCAVENGER’S ECSTASY

Tom Riordan
_________________

ĐẤNG TẠO HÓA TỘI NGHIỆP CỦA TÔI – GUANGZHOU
TƯỞNG TƯỢNG SỰ NGÂY NGẤT CỦA KẺ
VIẾT VĂN DÂM Ô

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

MM

 

MY POOR CREATOR

Yes, I met her,
my creator.
I wasn’t made gloriously,
or even voluntarily.
She felt compelled
to do it for the money,
same as you and me.
She wasn't graceful
about it, either.
She told me right off.
Didn’t want
to foster any illusions.

She made it clear
there was little or nothing
she was prepared,
or even able, to do
to make my life easier.
The job was just to create,
no mollycoddling,
nothing like that.
Was someone else
maybe being paid
to lend a helping hand?
"Am I
an information booth now?"

And that was about it.
She created me,
more or less,
such as I am,
and I don't know
much about her
otherwise.
It didn't sound
like anyone was
paid to mollycoddle
her either,
much as I think
she could use it.

 

ĐẤNG TẠO HÓA TỘI NGHIỆP CỦA TÔI

Vâng, tôi đã gặp nàng,
đấng sáng tạo của tôi.
Tôi đã không được tạo ra một cách vui vẻ,
hoặc thậm chí tình nguyện.
nàng cảm thấy bị ép buộc
làm nó vì tiền,
giống như bạn và tôi.
Nàng cũng không nhã nhặn
về chuyện đó.
Nàng nói ngay với tôi.
Đừng mong
nuôi dưỡng bất cứ ảo tưởng nào.

Nàng tỏ rõ
nàng đã sửa sọan rất ít hoặc không
hoặc ngay cả có thể, để làm
cuộc đời tôi dễ dàng hơn.
Công việc chỉ là tạo ra,
không chiều theo,
không có gì giống như thế.
Có thể có người nào đó nữa
được trả công
để trợ giúp?
“Tôi bây giờ có
phải là nơi chỉ hướng thông tin?”

Và đó là như thế.
Nàng tạo ra tôi,
nhiều hay ít,
như tôi bây giờ,
và tôi không biết
nhiều về nàng
trái lại là khác.
Không nghe
có ai
được trả công để chiều theo ý muốn của họ
nàng cũng thế,
nhiều như tôi nghĩ
nàng có thể cư xử như vậy.

 

 

MM


GUANGZHOU

Yeah, I ate dog,
chopped up and cooked forever in a stew,
tasted just like overcooked mutton.
Grandfather Li
said it would help to keep us warm.

Now when I eat mutton
I think of its wool
and of the morning after New Year's,
how the old man died
shivering in the emergency room.

 

GUANGZHOU

A, tôi đã ăn thịt chó
chặt và hầm
ăn giống như thịt trừu nấu nhừ
ông nội Li
nói nó sẽ giữ cho thân thể ấm.

Bây giờ khi tôi ăn thịt trừu
tôi nghĩ về lông trừu
và về buổi sáng sau năm Mới,
làm sao ông nội Li chết
run rẩy trong phòng cấp cứu.

 

MM

 

IMAGE THE SCAVENGER’S ECSTASY

as he lowers himself into the bin
and opens up the first big bag—
this, after a week of mostly slugs
and chewing over last year's pretty
much worked-over hickory nuts.

Each night he tries the Italian deli's
door and tonight it was unlocked—
each night he propositions every
girl in the shot-&-beer joint and
tonight every one of them said yes.

He doesn't need an eternity of bliss.
One single glorious night like this,
and then each night recalling it,
and hoping that it happens again,
is paradise enough for a raccoon.

 

TƯỞNG TƯỢNG SỰ NGÂY NGẤT CỦA KẺ
VIẾT VĂN DÂM Ô

Như hắn tự thả mình trong thùng rác
Và mở cái bao lớn đầu tiên – điều
này, sau một tuần ăn hầu hết những
con ốc sên và nhai hết những hạt
mại châu héo khô hơi nhiều năm ngóai

Mỗi đêm hắn thử một cửa hàng Ý
và đêm nay cửa hàng mở cửa – mỗi
đêm hắn gạ gẫm một cô gái ở
quán rượu rẻ tiền và đêm nay mỗi
cô đều đồng ý. Hắn không cần niềm

vui sướng vĩnh cửu. Một tối lẻ loi
huy hòang như vầy, vàđể rồi mỗi
đêm nhớ lại, và hy vọng trở lại
đó là vườn địa đàng đủ cho một
con gấu trúc.


 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 09/24/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.