LET' CUT THROUGH ALL THE BULLSHIT, ARE YOU THE TYPE TO
The Ministry of Emergency Situations - The Tea Leaves
Don't tell. - Silent

Tom Riordan
_________________________________________

ĐỪNG LỪA DỐI NHAU, BẠN CÓ PHẢI LÀ LỌAI
Bộ Tình Thế Khẩn cấp - Bã Trà - Đừng Nói - Im Lặng

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

let's cut through all the bullshit, are you the type to

cry murder
for a scratch
or
say scratch
for a murder

Đừng Lừa Dối Nhau, Bạn Có Phải Là Lọai

la tóang lên
vì một vết sướt
hoặc
nói ngứa
vì bị cố sát

 

mm


The Ministry of Emergency Situations

We have access to methods of monitoring 
what is occurring on the planet Earth
and we say with confidence that the world
is not going to end in December.

We are, however, still vulnerable 
to blizzards, ice storms, tornadoes, floods, 
transportation trouble and supply problems
with food, heat, electricity and water.

- New York Times, 12-2-12


Bộ Tình Thế Khẩn cấp

Chúng ta tiếp cận những phương pháp kiểm tra
những gì đang xảy ra trên địa cầu
và chúng ta nói quả quyết rằng không
có tận thế vào tháng Mười Hai.

Chúng ta, tuy nhiên, dễ bị tổn thương
vì bão tuyết, mưa bão, lốc xóay, lụt lội
trở ngại giao thông, và những khó khăn
về thực phẩm, sưởi, điện và nước.

 

mm


The Tea Leaves

Don't come, all ye faithful: the meadow hereabout is overgrazed, and far too many zealots wash their dirty t-shirts in the river.

There's a rumor of a new messiah halfway up the hillside past the farm abandoned years ago by the militant vegetarians.

I assure you that my blessing is portable, even though I can't find it anymore in my heart to feed you or to give you any comfort.

Tell everyone you meet on the road to watch for mulberries and hickories, and to keep their corn dry in the coming weeks.

Warn them not to walk any closer: whatever we have is contagious, and I can't even offer anyone a proper burial or benediction.

 

 

Bã Trà

Đừng đến, tất cả các bạn: đồng cỏ đó đây do bị chăn thả quá mức, và ở xa nhiều kẻ cuồng tín giặt áo dơ trên sông.

Có tin đồn về một đấng cứu thế mới trên nửa đường lên sườn đồi băng qua trang trại bỏ phế nhiều năm trước đây bởi những người ăn chay kiên cường.

Tôi bảo đảm với bạn rằng điều may mắn của tôi được mang theo, mặc dù tôi không thể tìm thấy nữa trong trái tim tôi để nuôi dưỡng bạn hoặc cho bạn bất cứ sự an ủi nào.

Nói với mọi người bạn gặp trên đường trông chờ những cây dâu tằm và hồ đào, và giữ ngô bắp của họ khô ráo trong những tuần sắp tới.

Cảnh báo họ không được tới gần: bất cứ gì chúng tôi có thì đều mang bệnh lây lan, và tôi không thể hứa hẹn với bất cứ ai về lời cầu nguyện hay mai táng đúng cách.

 

mm

Don't tell. 

Avoid adjectives. 
Kill your darlings. 
Be a durable spouse.

 

Đừng Nói

Tránh những tĩnh từ.
Giết những người yêu của bạn.
Hãy là vợ chồng dài lâu.

 

mm

Silent

He pictured 
the horizon 
as God's rib.

 

Im Lặng

Hắn vẽ
chân trời
giống như cái xương sườn của Chúa.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 12/10/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.