Tom Riordan

HOPES THAT'S MY BOY
MY WIFE THE QUANNTUM CHEF MAN & TREE
_________________

NHỮNG HY VỌNG - ĐÓ LÀ CON TÔI
VỢ TÔI LÀ ĐẦU BẾP LƯỢNG TỬ - NGƯỜI VÀ CÂY

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

Don't pull the shade up all the way.
I think its little billowing
is twice as cooling as the breeze.

Đừng dừng lại nơi bóng râm suốt cuộc hành trình
Tôi nghĩ chút gợn của nó
mát gấp hai lần một cơn gió nhẹ

 

Hopes

I have high hopes for when I die
and can husband my dreams full-time--
not have to drop the reins
at an arbitrary moment each morning
and then wander back alone
each night as if a stranger.


Những Hy Vọng

Tôi có những cao vọng khi tôi chết
và có thể hành sử những giấc mơ của tôi tòan thời gian
không phải buông bỏ mọi thứ
trong lúc tùy tiện vào buổi sáng
và sau đó đi thong thả trở lại một mình
vào mỗi đêm như thể một người lạ.

 

 

That's My Boy

For Father's Day,
his teacher has him
scrawl six lies
of what he loves 
about me.

What I love about him
is that he would
never dream of
taking it out
of his backpack.

 

Đó Là Con Tôi

Vào ngày nhớ Cha,
thầy giáo của con tôi nói nó
viết sáu điều dối trá
về những gì nó
thương tôi

điều tôi thương nó
là nó không bao giờ
mơ tới việc
lấy tờ giấy viết đó ra
khỏi túi ba lô của nó.

 

 

My Wife the Quantum Chef

"If I knew
what it was,
I don't think
it would be
what it is."

 

Vợ Tôi Là đầu bếp Lượng Tử

“Nếu tôi biết
cái gì nó đã là,
tôi không nghĩ
nó là
cái nó là.”

 

 

Man & Tree

My dogwood doesn't bloom.
It isn't ideology.
She doesn't doubt
the others are adorable.
She knows she could
bloom if she wanted to.
She just likes being plain.
She likes to focus on her green.
She blends in with the other 
un-bloomed trees.
She has a man
who likes her as he is.

 

Người & cây

Cây sơn thù du của tôi không nở.
Đó không phải là hệ tư tưởng.
Nó không nghi ngờ
những cây khác quyến rũ.
Nó biết nó có thể
nở nếu nó muốn.
Nó chỉ thích nó bình thường.
Nó thích chú tâm tới màu xanh của nó.
Nó hòa lẫn vào với
những cây không nở hoa khác.
Nó có một người
thích nó như hắn là nó

 

finger-tweezing ass hair

what? you got a better idea?

hai ngón tay giống như cái kẹp nhổ lông hậu môn

cái gì? Bạn có ý nghĩ hay?

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 09/01/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.