GIANT FROZEN INTO THE LAKE

Tom Riordan
_________________

SINH THỂ KHỔNG LỒ ĐÔNG ĐÁ TRONG HỒ NƯỚC

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

the blades
of your skates

trace
figure eights

around my
breasts

and the ice
sheet cracks

but doesn't
break

as I crane                     
my face

to try to
catch a look.

you stop
to listen

and for that
moment

I feel
recognized.

my heart-
beat quickens

and a whale-
like song

fills up the
glacial basin,

awing you.
I'm right here

underneath
your feet

but the song
you hear

unlocked
comes from

that very
distant year

when all
the giants

lay down in
a great gale.

 

 

 

Tom Riordan lives in New Jersey in the U.S.
with his wife and 3 children. He gardens,
teaches English, cooks and cleans,
runs the Environment Commission in his town, and writes.

 

Last modified on 06/20/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

cái lưỡi
của đôi giày trượt băng

vạch
những đường băng hình số tám

quanh
ức tôi

và mặt băng
nứt

nhưng không
bể

lúc tôi ngẩng
mặt lên

để cố
bắt cái nhìn của anh

anh dừng lại
lắng nghe

và ngay
lúc đó

tôi cảm thấy
được thừa nhận.

tim tôi
đập nhanh

và con cá voi
như bài ca

đầy tràn mặt
băng

làm anh kinh sợ.
Tôi ở ngay đây

dưới
chân anh

nhưng bài ca
anh nghe

mở ra
đến từ

những năm tháng
xa xôi

khi mọi
sinh thể khổng lồ

đã nằm xuống trong
trận đại cuồng phong

* Tôi ở đây là giant, sinh thể không lồ.

 

 

Tom Riordan sống ở tiểu bang New Jersey
với vợ và 3 con. Ông làm vườn, dạy Anh ngữ,
nấu nướng dọn dẹp, điều hành Ủy Ban Môi Trường
trong thị xã, và viết.