CRABBING - NOSE TO THE GRINDSTONE

Tom Riordan
_____________________________________________

CÂU CUA - LÀM VIỆC VẤT VẢ

KI dịch

 

 
 

 

 

CRABBING

Thumb and forefinger
to thumb and forefinger,
he gives me the fulcrum
of the kite string.
A jumble lies on the sand;
a taut five feet slants
to the inlet’s dark sheet.

Thumb and forefinger
over thumb and forefinger,
I start to inch it up.

And inch it up.

 And inch it up.

  And inch it up.

Exactly how deep is this
motherfucking bay?
Or how long till the crab
is sated of the bait?
Or will it, claw to claw,
transfer the tautness
to a fellow crab and go?

 

 

 

NOSE TO THE GRINDSTONE

the whole goal:
get the poems read,
save lives,
talk the hard-up
off the ledge,
cheat death
for no other reason
than winning is better
than not;
or talk the hard-up
onto the ledge
because life’s shitty
& aren’t we all
better off dead?
1,928 poems in print…
1,929.
have a cold beer,
go to bed.
love your dog
& like your wife;
or vice versa.
‘nuff said.

 

 

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 03/11/2015 8:00 PM © 2004 2015 www.thotanhinhthuc.org.     

 

 

 

 CÂU CUA

Ngón cái và ngón trỏ
tới ngón cái và ngón
trỏ, hắn đưa cho tôi
điểm tựa của sợi dây
thả diều. Một mớ bòng
bong nằm trên mặt cát;
một sợi dây 5 feet
kéo căng xuyên tới mặt
nước đen của con lạch.

Ngón cái và ngón trỏ
qua ngón cái và ngón trỏ.
Tôi bắt đầu giựt nhẹ.

Và giựt nhẹ.

   Và giựt nhẹ.

      Và giựt nhẹ.

Không biết cái vịnh chết
tiệt này chính xác sâu
thế nào? Hoặc bao lâu
cho đến khi con cua
no mồi? Hoặc nó sẽ,
bằng càng với càng, chuyển
cái dây câu này tới
một bạn cua rồi đi?LÀM VIỆC VẤT VẢ

toàn thể mục tiêu:
làm những bài thơ được đọc,
cứu vãn những cuộc sống,
nói chuyện với người nghèo
cách xa bờ lề,
lừa gạt cái chết
vì không có lý do nào khác
hơn chiến thắng tốt hơn
là không
hoặc nói chuyện với người nghèo
lên trên bờ lề
bởi cuộc đời bẩn thỉu
& có phải tất cả chúng ta
tốt hơn là chết đi?
1,928 bài thơ in …
1,929.
uống một lon bia lạnh,
đi ngủ.
thương con chó của anh
& thích vợ anh
hoặc ngược lại
thế là đủ.