CORANACH - AFTER LEARNING

THE CAR WINDOW

Tom Riordan
_________________

KHÓC TANG - SAU KHI NGHE VỀ - KÍNH CỬA XE

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

MM

 

CORANACH

It didn't seem like
it was ever
going to get dark,
but now it has,
and night exhales
the same languor.
Who could die
in the summer?
And if you did,
it would have to
be an almost
imperceptible
death as you lay
in the fragrances
of mock-orange
and honeysuckle
and drifted off
in a similar way.
Do not go gentle,
though. It is better
you wait until fall
with its barreling
days and brisk
nights that hurt.
AFTER LEARNING

after learning
the hard way
that her tenth
consecutive
boyfriend was
an ugly drunk

her friend urged
her to change
her luck by
dating people
she did not
find attractive

but the upshot
was a better
appreciation
of the drunks


THE CAR WINDOW

shattered into empty
sunflower husks
on the macadam
and inside the bar
a woman spit glass
into a tin ashtray
and told her lover
that neither of them
was ever going to
hit the other again.

 


________

Biography
________

 

Last modified on 04/077/2011 6:00 PM
© 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

KHÓC TANG

Dường như là ngày
không bao giờ chấm
dứt nhưng bây giờ
chấm dứt, và đêm
thở ra cùng một
vẻ đờ đẫn. Ai
sẽ chết vào mùa
hè? Và nếu bạn
chết, thì đó là
cái chết không đáng
kể như bạn nằm
xuống trong những mùi
thơm của hoa ngâu
và hoa kim ngân
và thiếp ngủ trong
cùng một cách. Đừng
đi nhẹ vào, dẫu sao.
Tốt hơn bạn đợi
tới mùa thu với
những ngày vút nhanh
và những đêm vút lạnh.

_____________________

* Coranach: là lời than khóc của người Ái Nhĩ Lan trong đám tang.

 


SAU KHI NGHE VỀ

sau khi nghe về
bằng cách khó khăn
rằng người tình của
cô tuần tự lần
thứ mười là một
tay bợm nhậu

anh ta thúc dục
cô thay đổi sự
may mắn của mình
bằng cách hẹn hò
với ai đó nhưng
cô không tìm được
ai lôi cuốn

kết quả sau cùng
là sự nhận biết
giá trị người tình say
hơn những người say

 


KÍNH CỬA XE

bị đập bể trông giống
những vỏ rỗng hạt của
hoa hướng dương trên đường
trải nhựa và bên trong
quán rượu một người đàn
bà nhổ cái răng gẫy vào
trong cái gạt tàn bằng
thiếc và bảo người bồ
rằng không một ai trong
bọn chúng vào bất cứ
lúc nào được đi đánh
kẻ khác lần nữa.

 

MM