COLD CHRISTMAS IN GULFPORT

AS I SAT WAITING FOR MY DAD AT THE EYE SURGERY INSTITUTE

Tom Riordan
_________________

GIÁNG SINH LẠNH Ở GULFPORT

TÔI ĐANG NGỒI CHỜ CHA TÔI Ở VIỆN GIẢI PHẨU MẮT

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

COLD CHRISTMAS IN GULFPORT

Palm fronds reflected
in clear plastic taped
over the trailer window,

Grandma is by the door
decked with pine cones
super-glued to a noose,

half-toothlessly grinning
because she's got on
her wool church coat

cordoned by one mink
with its little wizened
face stitched to its tail.

 

GIÁNG SINH LẠNH Ở GULFPORT

Những cành cọ phản chiếu trong
trong miếng platic trong băng dính
qua cửa sổ chiếc xe móc

Bà nội đứng tựa bên cửa
đeo cái giải nơ kết bằng
những hạt thông cười phô răng

chiếc còn chiếc mất do bà
mặc chiếc áo bằng lông cừu
để đi nhà thờ quàng một

chiếc khăn quàng có khuôn mặt
nhỏ nhăn nheo khâu ở đuôi.

 

 

mm

 

AS I SAT WAITING FOR MY DAD AT THE EYE SURGERY INSTITUTE,

the janitor carted out a huge black trash bag full of cataracts.

 

TÔI ĐANG NGỒI CHỜ CHA TÔI Ở VIỆN GIẢI PHẨU MẮT

Người dọn dẹp xách ra một bao rác đen lớn đầy những màn mây mắt.

 

_________________________

cataracts: bệnh có màng ở mắt.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 11/22/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.