BIBLE STUDY – ζδξЖ'S FIRST VIRGIN  

EMERGENCY DIRECTIVE

Tom Riordan
_________________

HỌC KINH THÁNH – THIẾU NỮ ĐỒNG TRINH ĐẦU TIÊN CỦA ζδξЖ

HƯỚNG DẪN KHẨN CẤP

Translated into Vietnamese by Tunisia

 

 
 

 

 

 

mm

 

BIBLE STUDY

How many embryos and fetuses drowned in the womb
during the flood You sent?
And how many incinerated
when You set fire and brimstone to Sodom and Gomorrah?
Don't preach about the sanctity of life.
Your actions speak much louder than Your words.

 

HỌC KINH THÁNH

Bao nhiêu phôi thai và bào thai bị dìm trong tử cung
trong suốt cơn hồng thủy Ngài tạo ra?
Và bao nhiêu bị thiêu hủy
khi Ngài đày đọa ở địa ngục đối với Sodom và Gomorrah?
Đừng thuyết giảng về sự thánh thiện ở đời
Hành động của Ngài nói lớn hơn nhiều Lời nói của Ngài.

 

mm

ζδξЖ'S FIRST VIRGIN  

And in the sixth month the angel ΓΔ was sent from ζδξЖ
unto a city of New Jersey, named Colby,
To a virgin courted by a boy whose name was Ambrose, 
of the house of wolves; and the virgin's name was Jolene.
And the angel came in unto her, and said, 

Hail, thou that art highly favoured, my Lord is with thee: 
blessed art thou among human teenage girls.                                  
And when she saw him, she was troubled at his saying, 
and cast in her mind what manner of salutation this was.

And ΓΔ said unto her, Fear not, Jolene: 
for thou hast found favour with ζδξЖ.
And, behold, thou shalt conceive in thy womb, 
and bring forth a child, and shalt call its name §¤§¤.,
who shall be great, and called the Child of the Highest: 
and it shall be given the throne of its father ζδξЖ:
And it shall reign over the house of ζδξЖ for ever; 

and of its kingdom there shall be no end.
Then said Jolene unto the angel, How shall this be, 
as I have never opened anything except my mouth?
And ΓΔ answered and said unto her, 
ζδξЖ shall come upon thee, and the power of the Highest 
shall overshadow thee: therefore also that holy thing 
which shall be born of thee shall be called the Child of ζδξЖ.
And Jolene answered, Go tell ζδξЖ that he can fuck himself.

 

THIẾU NỮ ĐỒNG TRINH ĐẦU TIÊN CỦA ζδξЖ

Và trong tháng thứ sáu thiên thần ΓΔ được gửi từ ζδξЖ
tới thành phố Colby ở New Jersey,
cho một trinh nữ được ve vãn bởi đưa con trai tên Ambrose
thuộc nhà sói; người trinh nữ tên Jolene.
Và thiên thần tới nói với cô,

Chào, ngươi được ân sủng, Chúa ở bên ngươi:
ngươi được ban phước giữa những cô gái vị thành niên tốt lành.
Và khi gặp, cô băn khoăn về lời thiên thần nói,
và nghĩ xem cung cách chào đón này là gì.

Và ΓΔ nói với cô, đừng sợ, Lolene:
vì ngươi nhận ra ân sủng cùng ζδξЖ.
Và, chú ý, ngươi sẽ mang thai trong tử cung ngươi,
và sinh đứa trẻ, được gọi tên Con của Đấng tối cao:
và sẽ được trao cho ngôi vua của cha nó ζδξЖ:
Và sẽ trị vì ngôi nhà ζδξЖ mãi mãi

và vương quốc của nó sẽ không bao giờ chấm dứt.
Sau đó Jolene nói với thiên thần, Làm sao như vậy được,
vì tôi chưa bao giờ mở bất cứ thứ gì ngòai mở miệng?
Và ΓΔ trả lời và nói với cô,
ζδξЖ sẽ đến với ngươi và quyền lực của Đấng tối cao
sẽ che phủ ngươi: cũng vì thế điều thánh linh
sẽ được sinh nơi ngươi sẽ được gọi là con của ζδξЖ.
Và Jolene trả lời, Hãy về nói với ζδξЖ rằng ngài hãy tự làm tình đi.

 

 

mm

EMERGENCY DIRECTIVE

The United States has been infiltrated by alien angels
attempting to recruit teenagers of both sexes to bear
the children of alien gods. All young people are warned
not to engage in unusual intimate activities no matter
how safe, innocent, or even wondrous they may seem.

 

HƯỚNG DẪN KHẨN CẤP

Nước Mỹ bị những thiên thần ngòai không gian xâm nhập
cố gắng tuyển mộ những thiếu niên nam nữ để sinh
những đứa trẻ của những chúa ngòai không gian. Mọi người trẻ được cảnh giác
không mắc vào những hành động lang chạ bất bình thừơng không có vấn đề
làm sao an tòan, vô tội, hoặc ngay cả chúng coi có vẻ thần kỳ.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 09/25/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.