AFTER THE REVOLUTION - LOVE

THE PARTICULAR LEAVES

Tom Riordan
_________

SAU CUỘC CÁCH MẠNG - TÌNH YÊU

NHỮNG CHIẾC LÁ NGỌAI LỆ
KI dịch

 

 
 

 

 

 

AFTER THE REVOLUTION,

when they stopped paying by the word
and started paying by the line—
o!
did
things
change
then!

 

 

 

 

 

________________

 

LOVE   

Bamboo pity
    the oak,
    the oak
       scorns
bamboo,
        so
        round and
        round indictments
        go. Warblers
        join in. Squirrels
        do
       too. Next thing
        you
      know, it's
    a brouhaha and
  the mother
 superior
          of the nuns
   cannot
        concentrate
          on her
        nones
  and complains
         to
        God,
        not
     seriously, but
    He loves her
     seriously,
         so
  He scolds the
 bamboo,
        Don't pity
    the oak.

____________

 

The particular leaves
I wrote about last spring
have appeared again
on the sour cherry tree.

None of us are bristling
with ideas this year
but we greet each other
with warm familiarity.

 

 

Last modified on 05/31/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 SAU CUỘC CÁCH MẠNG

khi họ ngưng trả bằng chữ
và bắt đầu trả bằng dòng
ôi!
sau đó
phải chăng
mọi chuyện
đã thay đổi!

 

Chú thích

Khi những nhà thơ được trả tiền nhuận bút bằng những số dòng thay vì những số chữ như trước đó, họ có họ có huynh hướng viết những dòng ngắn hơn. Tác giả muốn nói đến sự thay đổi của con người trứơc những động lực từ bên ngòai. Qua đó chúng ta thấy, thơ ở bất cứ nước nào cũng vậy, không có giá trị kinh tế thị trường.

__________________

 

TÌNH YÊU

Cây tre thương hại
      cây sồi,
      cây sồi
khinh rẻ
cây tre,
vì vậy
quanh đi quẩn lại những cáo buộc
tiếp diễn. Chim chóc
nhảy vào. Những con sóc
cũng nhập cuộc. Chuyện kế tiếp
anh
          biết, đó là
        sự náo lọan và
      mẹ
bề trên
của những dì phước
      không thể
          tập trung
        vào những lời cầu nguyện ban trưa
      của bà
và càm ràm
      với
      Chúa,
      một cách không
   nghiêm túc, nhưng
Chúa yêu thương bà
một cách nghiêm túc,
       vì vậy
Chúa rầy rà
cây tre
       không được thương hại
    cây sồi..

___________

 

Những chiếc lá ngọai lệ
Tôi viết về chúng vào mùa xuân năm ngóai
chúng lại xuất hiện trong mùa xuân này
trên cây đào chua.

Những chiếc lá và tôi không ai nảy sinh
được những ý tưởng vào năm nay
nhưng chúng tôi chào nhau
với tình thân nồng ấm