THE STAFFS

Hồ Đăng Thanh Ngọc
______________________

NHỮNG CHIẾC GẬY

Translated into English by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

The staffs

numbers and numbers
the number 0 is to have nothing
the number 1 is to have something
the example is an existing thing and an in-a-blur-then-created thing, holds still a world wide web [which] changes the face of the life we’re living in
like the wonderful world of digital art [which] no generation has yet to witness.

with the binary numbers
the strength of totalitarianism of the traditional art has ended
and poetry was hung by its neck first
with the changes from [its] essences
turned into a binary game of the electronic  flocks
the art depends on the language of binary
cannot be separated
fully lost [its] initial shape from the ingredients
the art no longer lives in the museum
by the sponsor’s money of that somebody

and knowledge starts from the condition of the copy version, not the original one

you and I
no one blurs away
we are two number 1s
thus real life doesn’t program like the imaginary world
we are the canes throwing at each other
to death.

 

 

Những cây gậy

số và số
số 0 là không có gì
số 1 là có một cái gì đó
ví dụ là một cái hiện hữu và một cái nhòe đi
mà tạo dựng, treo đứng một thế giới ảo
làm thay đổi bộ mặt cuộc sống chúng ta đang sống
ví như thế giới nghệ thuật số kỳ vỹ chưa thời đại nào chứng kiến.

với những ngón nhị phân
sức mạnh toàn trị của nghệ thuật truyền thống đã cáo chung
và thơ đã bị treo cổ đầu tiên
với những biến đổi từ trong bản chất
biến thành một trò chơi nhị phân của bầy thú điện tử
nghệ thuật phụ thuộc vào ngôn ngữ nhị phân không thể tách rời
hoàn toàn mất đi dáng vẻ ban đầu trong chất liệu
nghệ thuật không còn sống trong viện bảo tàng bằng tiền bảo trợ của ai đó.

và tri thức khởi nguồn từ thân phận của bản coppy, không bản gốc

anh và tôi
không ai nhòe đi
chúng ta đều là hai số 1
nên đời thực không lập trình như thế giới ảo
chúng ta là những cây gậy phang vào nhau
cho đến chết.                                       

 

 

Last modified on 10/10/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.