WISDOM
(Mini Poem To Alden)

Stephen John Kalinich
____________________

SỰ KHÔN NGOAN

Translated by KI

 
  

Wisdom only rewards 
grace 
with inspiration 
each moment 
is a new  birth
tenderness holds you
wonder dances,
as you listen
for the melodies
of your images and words
you are a street singer
at the coffee shop
a man
with a brush
who loves rocks and leaves
a climber
a hiker
a sadness interrupter
i feel some of 
your yearnings
your  hopes
and your questions
you have overcome
a lot
and are being used
to lift 
and express your highest self
not always easy to do
if you fall you will rise
take the path of prayer 
own yourself
let God move through you
in your daily journey.

C.2012
All Rights Reserved

 

 

Last modified on 04/22/2012 6:00 PM
© 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

  

Sự khôn ngoan ban thưởng
ân huệ chỉ với sự cảm hứng
mỗi khỏanh khắc
là một sự sinh mới
sự nhạy cảm nắm giữ bạn
những điệu nhảy kỳ diệu,
như bạn lắng nghe
vì những giai điệu
của những hình ảnh và chữ
bạn là một ca sĩ đường phố
ở quán cà phê
một người
với cây cọ
yêu những đá và lá
một người leo núi
một người đi bộ đường dài
một người ngắt nỗi buồn
tôi cảm nhận vài
mong mỏi của bạn
những hy vọng của bạn
và những câu hỏi của bạn
bạn vượt qua
rất nhiều
và được dùng
để nâng
và biểu lộ cái tôi cao nhất của bạn
không dễ làm
nếu bạn ngã, bạn sẽ đứng dậy
chọn con đường cầu nguyện
tự chính bạn
hãy để Chúa xuyên qua bạn
trong cuộc hành trình hàng ngày của bạn.

 

_________________

Stephen John Kalinich
(Sinh tại Endicott,
New York
, America)là một nhà thơ Mỹ.
Ông cộng tác với nhiều nhạc sĩ như P.F. Sloan,
Art Munson, Kenny Hirsch, Randy Crawford,
Mary Wilson
of the The Supremes,
Odyssey
, Clifton Davis
Diana Ross.
Ông viết một số ca khúc cho ban nhạc 
The Beach Boys
hư "All I Want to Do",
"Be Still", "Little Bird" và "A Time
to Live in Dreams
" với Dennis Wilson.