TO RESCUE ONESELF

Stephen John Kalinich
____________________

TỰ CỨU

Translated by KI

 

 
 

 

 

 

mm


To rescue oneself before sinking
Into the traps of modern existence
Is a challenging task.
To live with raw feelings
And always be in a reactive state
Is an easy pit to fall into-?
Every time it leads
To a nullification of authenticity.
Attention must be paid
And the warning signs must be heeded...
This leads to lives that are unfulfilled-
Thoughtful consideration
Can restore our perception
To an awareness which seemed out of our range but 
It is possible to move through the debris
And out of the chaos.
Some people seem incapable of   growth.
Day after day they stay locked in patterns
That ties them to limitation.
I am calling for a radical change.
For a super human effort to reestablish
Our mental health and our sanity.
We grow up believing so much
Is chance or fate
That we lose the awareness
That there are aspects of the self
That we can change
And by so doing
Make ourselves more receptive
To options and opportunities
And for good to flow into
Our experience.

C.2010
Stephen john Kalinich

 

Last modified on 03/15/2011 6:00 PM
© 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 

mm

Tự cứu mình trước khi
Rơi vào những cái bẫy của lối sống hiện đại
Là một công việc thách đố.
Để sống với cảm xúc chân thật
Và luôn luôn trong tình trạng phản kháng
Là một cái hố dễ bị rơi vào - ?
Mỗi lần hướng tới
Sự vô hiệu hóa tính trung thực
Sự chú tâm phải được trả giá
Và những dấu hiệu cảnh báo phải được lắng nghe …
Điều này dẫn tới những cuộc sống chưa tọai nguyện
Sự cân nhắc chín chắn
Có thể hồi phục tri giác
Đối với sự nhận biết mà dường như ngòai tầm am hiểu của chúng ta nhưng
Có thể di chuyển xuyên qua những mảnh vụn
Và ra khỏi hỗn lọan.
Một số người hình như không có khả năng phát triển.
Ngày qua ngày họ bị giam hãm trong những mẫu mực
Ràng buộc họ vào giới hạn.
Tôi đòi hỏi sự thay đổi triệt để
Vì cố gắng siêu đẳng thuộc con người để tái lập
Sức khỏe tâm trí và sự minh mẫn.
Chúng ta lớn lên tin tưởng quá nhiều
Là cơ hội hay số phận
Rằng chúng ta đánh mất sự nhận biết
Rằng có rất nhiều diện mạo của cái tôi
Rằng chúng ta có thể thay đổi
Và bởi làm như vậy
Chúng ta nhạy bén hơn
Đối với những chọn lựa và thời cơ
Và vì sự thiện lành chảy vào
Kinh nghiệm của chúng ta

 

_________________

Stephen John Kalinich
(Sinh tại Endicott,
New York
, America)là một nhà thơ Mỹ.
Ông cộng tác với nhiều nhạc sĩ như P.F. Sloan,
Art Munson, Kenny Hirsch, Randy Crawford,
Mary Wilson
of the The Supremes,
Odyssey
, Clifton Davis
Diana Ross.
Ông viết một số ca khúc cho ban nhạc 
The Beach Boys
hư "All I Want to Do",
"Be Still", "Little Bird" và "A Time
to Live in Dreams
" với Dennis Wilson.