THE MOMENTS THAT ARE NO MORE STILL LIVE

Stephen John Kalinich
_________________________

NHỮNG KHỎANH KHÁC KHÔNG CÒN LÀ BỨC TRANH TĨNH VẬT

Translated by KI

MM

 

 
 

 

 

 


THE MOMENTS THAT ARE NO MORE
STILL LIVE


eternally
the moments
that are no more
still live
echo throughout the World
sing the many songs of joy
life can be glorious
and we have lived the glory
in the experiences
we have shared already
reliving our lives 
through mute skies
we sing aloud every day
I am life
 i am your heart
find
yourself in me ...
and every heart shall open
and every ear shall hear
one has come today
who talks about one
who comes alive within
the quickening spirit
the music Creator
of all melodies
the eternal composer
that
rules over and  through each soul
ever born everywhere
that holds
the wind in her grasp
whose  touch is all encompassing.
The moments that are no more still live.

C.2010
Stephen John Kalinich
All    Rights Reserved

 

________

Biography
________

 

Last modified on 10/04/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 


NHỮNG KHỎANH KHẮC
KHÔNG CÒN LÀ BỨC TRANH TĨNH VẬT

mãi mãi
những khỏanh khác
không còn là
bức tranh tĩnh vật
vọng lại khắp thế gian
hát những bài hoan ca
cuộc đời có thể rạng rỡ
và chúng ta sống rạng rỡ
trong những trải nghiệm
chúng ta đã chia sẻ rồi
hồi tưởng lại cuộc đời chúng ta
qua bầu trời câm nín
chúng ta hát lớn mỗi ngày
Tôi là cuộc đời
tôi là trái tim em
tự em
tìm trong tôi …
và mỗi trái tim sẽ mở
và mỗi cái tai sẽ nghe
lòng cảm thương đã đến hôm nay
ai nói về lòng cảm thương
ai trở nên sống động bên trong
tinh thần linh họat
Đấng sáng tạo âm nhạc
của mọi giai điệu
nhà sọan nhạc bất tử
nàng
điều khiển và qua mỗi linh hồn
từng sinh ra ở mọi nơi
nắm giữ
gió trong quyền năng của nàng
ngòn đàn của nàng là tất cả sự hòan thiện.
Những khỏanh khắc không còn là bức tranh tĩnh vật.