POEMS
Rick Stansberger
________________________

THƠ

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 
 

POOR LITTLE ELM

alive between
the wall
and fire escape

only because
Steve the custodian

won't do
outside work.

 

BLUE DOOR

in a brown adobe wall.

The door was always there.
The wall grew up around it.

We all want to see
what's behind the door.

So does the wall.
It doesn't know either.


TIMELESS TOPIX

Only Catholic comic books
were allowed in the house.

Didn't know there were
Catholic comic books?

The martyrs are fully
as bloody as the supers,

though the headless
torso of Isaac Jogues

floating down the
Iroquois River

was somewhat less
uplifting than

Clark Kent
in his non-day job.

Still, some kids
really wanted

the martyr thing,
if only for the peace

of just floating along.

 

 

________

Biography
Tiểu Sử
________

 

Last modified on 02/15/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 


CÂY DU NHỎ TỘI NGHIỆP

tồn sinh giữa
bức tường
và cầu thang thoát hiểm khi hỏa hoạn

chỉ vì
bác quản lí Steve

sẽ không làm

công việc bên ngoài.

 

CỬA XANH

trong bức tường gạch mộc màu nâu.

Cánh cửa luôn tại đó.
Bức tường mọc cao quanh nó.

Chúng ta đều muốn thấy
Những gì sau cánh cửa.

Bức tường cũng thế.
Nó cũng chẳng biết.

 

NHỮNG CHỦ ĐỀ KHÔNG NHUỐM
MÀU THỜI GIAN

Chỉ được phép trữ trong nhà
những tạp chí tranh hài Cơ đốc giáo.

Không biết ư
rằng có những tạp chí tranh hài Cơ đốc giáo?

Những người tuẫn đạo cũng máu me đầy mình
như những siêu nhân,

dù tượng bán thân không đầu
của Isaac Jogues [*]

trôi xuôi giòng
Sông Iroquois

phần nào
không nổi cao bằng

Clark Kent [**]
ngày anh không làm việc.

Dẫu vậy, vài chú nhóc
vẫn thật lòng muốn

làm nhà tuẫn đạo,
nếu chẳng vì lí do nào khác ngoài được yên bình

trôi xuôi giòng nước.

[*] Isaac Jogues [1607-1646], tu sĩ dòng Tên,
nhà truyền giáo vùng bắc Mĩ, năm 1646 bị
những thổ dân Mohawks đánh đến chết rồi bị
chặt đầu, tại địa điểm nay là gần Auriesville,
New York.


[**] Clark Kent là nhân vật hư cấu, là một
Siêu nhân, do Joe ShusterJerry Siegel
tạo dựng, xuất hiện lần đầu năm 1938.