POEMS

Tom Riordan

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 

 
 

 

 

 

 

Terrible Dawning

I watched my father
and my older sister
and countless others
grow too blind to fish,
and starve to death.

A pelican from east of us
glided through last week,
heard my lament,
and asked if I had shared
my catch with them.

I pretended an updraft
was too good to miss.
A lump rose in my gullet

that's still there.
I can't speak.
I can pouch a fish
but not stomach it.

 

Haiku

you have to
talk dirty to your
medium

 

 

Tom Riordan lives in New Jersey in the U.S.
with his wife and 3 children. He gardens,
teaches English, cooks and cleans,
runs the Environment Commission in his town, and writes.

 

Last modified on 01/07/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Hừng đông kinh hoàng

Tôi ngó cha tôi
và chị tôi
và cơ man kẻ khác
đã quá mù lòa chẳng thể đánh bắt cá,
và đói tới chết.

Một con bồ nông từ phía đông của chúng tôi
liệng qua đây tuần trước
nghe lời tôi ta thán
và hỏi rằng tôi có cùng
đánh bắt với họ chăng.

Tôi giả đò rằng cơn gió bốc lên cao
quá tuyệt khiến không thể trượt.
Cổ họng tôi thắt lại

cơn nghẹn vẫn còn đây.
Tôi chẳng thể thốt lên lời.
Tôi có thể chụp bắt con cá
nhưng chẳng thể ăn nó.

 

Hài cú

bạn phải
nói năng thô tục
với phương tiện truyền đạt của bạn

 

 

Tom Riordan sống ở tiểu bang New Jersey
với vợ và 3 con. Ông làm vườn, dạy Anh ngữ,
nấu nướng dọn dẹp, điều hành Ủy Ban Môi Trường
trong thị xã, và viết.