FIFTY SECOND LIFE - ALBUM

Stephen Knight
_________________

CUỘC ĐỜI 50 GIÂY - TẬP ẢNH

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

Fifty Second Life

after Paul Ferris

His background, legend, restlessness;
indulgent mother; father’s influence;

thieving; camping; enter Daniel Jones;
learns to drink; seeks ‘philosophy’;

rejection slips; ‘gonorrhoea’ episode;
embraced by Edith Sitwell;

flees creditors; wartime drinking;
synopsis for ‘A Book of Streets’;

in ruined Swansea; work stagnates;
meets Charlie Chaplin; sexual affairs;

sails home; his father’s death;
treated by Dr Feltenstein; unhappy,

unwell; ‘eighteen straight whiskies’;
half a grain of morphine;

his effects; his memorial;
his posthumous affluence.

 

Cuộc Đời 50 Giây

Phỏng theo Paul Ferris

Xuất thân của hắn, truyền thuyết, sự liên tục;
mẹ nuông chiều, ảnh hưởng cha;

ăn cắp; cắm trại, nhạc sĩ Daniel Jones bước ra sân khấu;
học uống rượu; tìm kiếm ‘triết lý’;

sách bị nhà xuất bản từ chối; giai đọan 'bịnh lậu';
được ôm bởi nữ thi sĩ Edith Sitwell;

trốn nợ; uống rượu trong khi chiến đấu;
bản tóm lược cuốn 'Cuốn sách của những Con đường';

ở quận Swansea đổ nát; công việc đình trệ;
gặp Charlie Chaplin; những quan hệ tình dục;

về nhà bằng thuyền; cha hắn chết;
được điều trị bởi bác sĩ Feltenstein; không vui,

không khỏe; ‘mười tám tuổi uống rượu whisky không pha’;
nửa hạt mọc phin;

Tác động của hắn; đài tưởng niệm của hắn;
của cải dồi dào sau khi chết của hắn.

 

 

mm

Album

William, Gladys and Edward Knight. Where are they standing?
William, Gladys and Edward Knight. Where are they camping?
Do you know the name of the school?
Roy Woods and Edward Knight but where are they?
Where are they?
This looks like London Zoo. Who is the person in the middle?
Who is the person 3rd from the left? Where are they? 
Who are the boys either side of Edward Knight? Where are they?
Who is the boy in the picture?
Who are the two with Edward Knight?
Where?
Where is this?
Where is this? Who is the small boy?
I can recognise Gladys, Edward and Sam but who are the others?
Where is he?
Same as above
Same as above
Embankment London
Who is the woman on the left?
Gladys and Edward Knight. Where are they?
Who are the two on the right?
Are you sure they are Sam and Edward Knight?
Who is in the sidecar?

 

 

Tập Ảnh

William, Gladys và Edward Knight. Họ đang đứng ở đâu?
William, Gladys và Edward Knight. Họ đang cắm trại ở đâu?
Anh có biết tên trường học?
Roy Woods và Edward Knight nhưng họ ở đâu?
Họ ở đâu?
Chỗ này giống như sở thú ở Luân Đôn. Ai là người ở giữa?
Ai là người thứ ba bên trái? Họ ở đâu? 
Những đứa con trai bên trái hay phải Edward Knight là ai? Họ ở đâu?
Đứa con trai trong ảnh là ai?
Cặp đôi với Edward Knight là ai?
Ở đâu?
Đây là đâu?
Đây là đâu? Ai là đứa bé trai?
Tôi có thể nhận ra Gladys, Edward và Sam còn những người khác là ai?
Hắn là ai?
Giống như trên
Giống như trên
Dọc theo sông Thames ở Luân Đôn
Người đàn bà bên trái là ai?
Gladys và Edward Knight. Họ ở đâu?
Cặp đôi ở bên phải là ai?
Anh có chắc họ là Sam và Edward Knight?
Ai ở yên xe sau?

 

_______________________________

Stephen Knight (b. 1960 in Swansea) is a Welsh poet and writer. He received an Eric Gregory Award in 1987 and won the National Poetry Competition in 1992. His writing deals with disappointment and decay, albeit with a lightness of touch.

Stephen Knight (Sinh năm 1960 tại Swansea) là nhà thơ và nhà văn xứ Wales. Ông được giải Eric Gregory Award năm 1987 và National Poetry Competition năm 1992. Tác phẩm của ông đề cập tới sự thất vọng và suy đồi, mặc dù với một phong cách thanh thóat.

 

Last modified on 01/25/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.