WILLOW TREE AND SNOWY VISITORS
(Version 3)

Michael Lee Johnson
____________________________

CÂY LIỄU ĐÊM VÀ ÔNG GIÀ MÙA ĐÔNG

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

MM

 

WILLOW TREE AND SNOWY VISITORS

Winter tapping
hollow willow tree trunk -
a four month visitor about to move in
unload his messy clothing
be windy about it -
bark is grayish white as coming night with snow
fragments the seasons.
The chill of frost lays a deceitful blanket
over the courtyard greens and coats a
ghostly white mist over yellowed willow
leaves widely spaced teeth -
you can hear them clicking
like false teeth
or chattering like chipmunks
threatened in a distant burrow.
The willow tree knows the old man
approaching has showed up again,
in early November with
ice packed cheeks and brutal
puffy wind whistling with a sting.

-2007-

 

CÂY LIỄU ĐÊM VÀ ÔNG GIÀ MÙA ĐÔNG

Mùa Đông gõ nhẹ
vào thân cây liễu rỗng –
người khách bốn tháng sắp dọn vào
tháo gỡ bộ quần áo bừa bộn của mình
dọn vào như gió lộng –
vỏ xam xám trắng như đêm đang đến cùng với tuyết
phần mảnh mùa màng.
Cái lạnh của băng giá trải một tấm chăn dối trá
khắp sân sau nhà, làm xanh và phủ
một lớp sương trắng ma quái trên những lá liễu
đã ngả vàng, lưa thưa như những chiếc răng –
bạn có thể nghe chúng đánh lập cập
như những chiếc răng giả
hoặc tiếng lát chát của lòai cóc
báo động từ một cái hang xa xôi.
Cây liễu biết người đàn ông già
tới lộ diện lần nữa,
vào đầu tháng Mười Một với
lớp băng bên má và
cơn gió hung bạo từng cơn rít lên châm chích.

 

Ghi chú

In Illinois USA where I live, winter usually starts, in practice about Nov. 15th and goes through March-about 4 months. (Ở Illinois nới tôi sống, mùa Đông thường bắt đầu, theo thông lệ khòang 15 tháng 11 và qua tháng Ba, khỏang 4 tháng).

 

 

 

 

 

Last modified on 08/09/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.